Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.2.2.3.7.2 Beskrivelse af udvælgelsesprocessen i forbindelse med databaseundersøgelser

En databaseundersøgelse indeholder efter TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 7 følgende faser:

  • Identifikation og fastlæggelse af den kontrollerede transaktion eller aktivitet samt valg af transfer pricing-metode, herunder eventuel PLI.
  • Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder valg af kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier.
  • Dokumentationsmateriale fra database og anvendte data i øvrigt.

Er der lavet en databaseundersøgelse i forbindelse med fastsættelsen af armslængdevilkår og priser for en kontrollerede transaktion eller aktivitet, så skal databaseundersøgelsen beskrives og indeholdes i virksomhedens transfer pricing-dokumentation under den landespecifikke dokumentation.

Er der ikke lavet en databaseundersøgelse, så kan Skattestyrelsen i forbindelse med en skattekontrol anmode om, at der indenfor en frist på mellem 60 og 90 dage udarbejdes en sådan til brug for vurderingen af pris- og vilkårsfastsættelsen for en eller flere af de kontrollerede transaktioner, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 7.

Dokumentationsværdien af en databaseundersøgelse afhænger af sammenligneligheden mellem den kontrollerede transaktion og det udsøgte sammenligningsgrundlag. Jo større grad af sammenlignelighed, jo større dokumentationsværdi.

Beskrivelse af den kontrollerede transaktion eller aktivitet samt valget af transfer pricing-metode, herunder PLI

Den transaktion eller aktivitet, der testes ved databaseundersøgelsen, skal identificeres, og valget af transfer pricing-metode skal begrundes.

Valget af transfer pricing-metode har betydning for, hvilke udsøgningskriterier der skal lægges til grund for databaseundersøgelsen og dermed hele udsøgningsprocessen og det armslængdeinterval, der gælder for de sammenlignelige transaktioner eller aktiviteter. Dette skyldes, at betydningen af sammenlignelighedsfaktorerne varierer efter den anvendte transfer pricing-metode.

Anvendes kommercielle databaser vil metoder baseret på nettoavancen (den transaktionsbestemte nettoavancemetode) ofte være mere anvendelige end metoder baseret på bruttoavancen.

Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder valget af kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier

Udsøgningsprocessen, hvorved sammenligningsgrundlaget findes, skal beskrives. Beskrivelsen skal desuden indeholde en begrundelse for de valgte kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier.

Der skal også redegøres for de kvantitative og kvalitative udsøgningsfaser som udsøgningen er opdelt i.

Dokumentationsmateriale fra database og anvendte data i øvrigt

Dokumentationen skal indeholde informationer, der har været anvendt til at udsøge sammenligningsgrundlaget og beregne armslængdeintervallet. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 7 "Dokumentationsmateriale fra database og anvendte data i øvrigt". Dette materiale omfatter:

  • Identifikation af den anvendte database i forhold til udbyder, årgang, version, medie mv.
  • Udskrift af de anvendte kvantitative udsøgningskriterier (udsøgningsstrategien).
  • Udskrift af databasens informationer for alle kvantitativt udsøgte virksomheder, herunder regnskabsmæssige nøgletal anvendt til beregning af armslængdeinterval.
  • Udskrift af informationer fra andre datakilder, der har været anvendt ved den kvalitative udvælgelse af sammenligningsgrundlaget.

Dokumentationsmaterialet kan alternativt indsendes i elektronisk form som regneark og tekstfiler - fx på en DVD.

Materialet skal ikke indeholde udskrifter af informationer for de kvantitativt fravalgte virksomheder. Derimod skal materialet indeholde udskrifter af anvendte informationer for virksomheder, der vurderes kvalitativt (tilbageværende virksomheder efter den kvantitative udsøgning). I praksis kan de anvendte informationer ofte importeres fra databasen til et regneark og forelægges Skattestyrelsen i denne form. Skattestyrelsen vil dog som en del af den almindelige skattekontrol kunne efterspørge det bagvedliggende materiale for både kvantitativt fravalgte virksomheder og for virksomheder, der vurderes kvalitativt. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 7.

Se også

Se også afsnit C.D.11.5.7 Udvælgelse af de mest sammenlignelige uafhængige transaktioner eller aktiviteter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.