Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.2.2.3.2 Beskrivelse af omstændigheder og forretningstrategi

Indhold

Målet med beskrivelsen af de konkrete økonomiske og markedsmæssige omstændigheder samt forretningsstrategien, hvorunder den kontrollerede transaktion eller aktivitet har fundet sted, er at give et indblik i de omstændigheder og forhold, der skal tages i betragtning ved vurderingen af priser og vilkår for transaktionen.

Beskrivelsen omfatter:

 1. De konkrete omstændigheder
 2. De økonomiske og markedsmæssige omstændigheder
 3. Den forretningsstrategi der forfølges.

Ad a) De konkrete omstændigheder

De konkrete omstændigheder, hvorunder transaktionen eller aktiviteten har fundet sted, skal beskrives. Det kan eksempelvis være:

 • Forhandlingsposition mellem køber og sælger
 • Eventuel sammenhæng til andre transaktioner, fx hvor transaktionen er ét af flere led i en større sammenhængende transaktion
 • Baggrunden for at en konkret transaktion er gennemført, fx hvor en aktivitet er flyttet eller lukket, et lån er optaget, et aktiv er erhvervet eller afstået mv.

Beskrivelsen af de konkrete omstændigheder er særlig vigtig ved transaktioner, hvor funktioner, aktiver eller risici flyttes mellem de kontrollerede parter.

Ad b) De økonomiske og markedsmæssige omstændigheder

Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder skal beskrives i det omfang, de har betydning for fastsættelsen af priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner. Eksempler på forhold der skal beskrives er:

 • Branche
 • Den geografiske placering af markedet
 • Størrelsen på markedet
 • Intensiteten af konkurrencen på markedet
 • Forretnings- og produktcyklusser
 • Substituerende/alternative produkter eller serviceydelser på markedet
 • Offentlig regulering af markedet
 • Den generelle købekraft og omkostningsniveauet på markedet
 • Det markedsmæssige niveau, fx en gros- eller detailhandel
 • Samfundsøkonomiske konjunkturer.
 • Råvarepriser

Beskrivelsen er særlig vigtig, når usædvanlige økonomiske og markedsmæssige omstændigheder har haft indflydelse på prisefastsættelsen eller indtjeningen ved de kontrollerede transaktioner eller aktiviteter.

Ad c) Den forretningsstrategi der forfølges 

Eksempler på strategiske tiltag kan være forøgede udgifter til markedsføring eller forskning og udvikling for at kunne trænge ind på et nyt marked eller for at opnå vækst i markedsandele på allerede eksisterende markeder.

Forretningsstrategier kan have en betydning for vurderingen af priser og vilkår for kontrollerede transaktioner, og skal derfor identificeres og beskrives:

 • Hvad er målet med det strategiske tiltag
 • Hvilke overvejelser der ligger bag de strategiske tiltag
 • Hvordan påvirker det strategiske tiltag priser og vilkår
 • Hvem kontrollerer risikoen ved det strategiske tiltag?

Ved et fejlslagent strategisk tiltag skal der også redegøres for efterfølgende tiltag (eller overvejelser herom), der er gennemført eller forventes gennemført for at justere på det fejlslagne strategiske tiltag.

Se også

Afsnit C.D.11.3 Identifikation, fastlæggelse og anerkendelse af kontrollerede transaktioner og C.D.11.5 Sammenlignelighedsanalyse

TPG 1.111 - 1.118.

TPG 3.7 i sammenhæng med TPG 1.55 - 1.58

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.