Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.10.2.1 Fastlæggelse af de relevante transaktioner

Den præcise fastlæggelse af finansielle transaktioner skal ske efter de generelle principper i TPG kap 1, som beskrives i afsnit C.D.11.3 Identifikation, fastlæggelse og anerkendelse af kontrollerede transaktioner.

Af kommentarerne til artikel 9 i OECDs modeloverenskomst fremgår, at artikel 9 ikke kun omfatter fastlæggelsen af en armslængde rente, men også omfatter balancen mellem gæld og egenkapital, dvs. om der skattemæssigt er tale om et lån (fremmedkapital), eller om der er tale om egenkapital. I overensstemmelse med dette, er det i det nye TPG kapitel X, afsnit B.1.beskrevet, at forholdet mellem gæld og egenkapital også kan være omfattet af armslængdeprincippet. Det er også beskrevet, at de enkelte lande selv kan bestemme, om de vil tage stilling til forholdet mellem gæld og egenkapital efter andre regler.

I Danmark anvendes reglerne om tynd kapitalisering og rentefradragsbegrænsningsreglerne (Selskabsskatteloven §§ 11 B og C) i stedet for LL (ligningsloven) § 2 på forholdet mellem gæld og egenkapital. Se C.D.11.1.3 Hvad er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2, hvor det er anført, at LL (ligningsloven) § 2 - efter en lex specialis-betragtning - ikke anvendes på forholdet mellem gæld og egenkapital når forholdet er reguleret af SEL (selskabsskatteloven) § 11.   

Ved den præcise fastlæggelse af en kontrolleret finansiel transaktion indgår følgende økonomisk relevante karakteristika (de 5 sammenlignelighedsfaktorer):

  • Vilkårene for den finansielle transaktion i henhold til kontrakten - se TPG 10.22
  • Parternes bidrag til den finansielle transaktion i form af funktioner, aktiver og risiko - se TPG 10.23-10.27
  • Karakteristika ved transaktionen - se TPG 10.28-10.29
  • De økonomiske omstændigheder hvorunder transaktionen finder sted - se TPG 10.30-10.33
  • Den forretningsstrategi der følges af parterne - se TPG 10.34-10.38

I dokumentationen skal disse forhold og formålet med den konkrete finansielle transaktion beskrives. Se afsnit C.D.11.13.1.2.4.4 Beskrivelse af finansielle transaktioner.

Det skal også fremgå af dokumentationen, hvilke koncernselskaber der træffer de væsentlige beslutninger ved den finansielle transktion, og hvilke koncernselskaber der har kontrol over de økonomisk relevante risici forbundet med den finansielle transaktion, se TPG 1.85. 1.103 og afsnit C.D.11.3.1.2.2 Risikoanalyse.

Se også

TPG 1.85, 1.103-104 og 6.59 -6.60.

Afsnit C.D.11.13.1.2.4.4 Beskrivelse af finansielle transaktioner om dokumentationspligt for kontrollerede transaktioner.

Afsnit C.D.2.4.4.1 Tynd kapitalisering om beskæring af adgangen til at fradrage renter og kurstab på lån ved tynd kapitalisering i koncernforhold, SEL (selskabsskatteloven) § 11.

Afsnit C.D.11.3.1 Analyse af økonomisk relevante egenskaber (sammenlignelighedsfaktorer) om analyse af økonomisk relevante egenskaber (sammenlignelighedsfaktorer).

Afsnit C.D.11.3.1.2 Funktions- og risikoanalyse om funktions- og risikoanalysen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.