Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.10.4.8.3 Beregning og opkrævning

Indhold

Dette afsnit handler om beregning og opkrævning af henstandsbeløbet.

Afsnittet indeholder:

  • Beregning af henstandsbeløbet
  • Forfaldstidspunkt
  • Morarente
  • Ophør
  • Misligholdelse af ordningen.

Beregning af henstandsbeløb

Henstandsbeløbet fremkommer som forskellen mellem:

At henstandsbeløbet ikke forrentes indebærer, at henstandsbeløbet skal indgå i skatteberegningen efter lempelsesberegning, men før beregning af restskattetillæg i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 4 og godtgørelse af overskydende skat efter SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 5.

Hvis der ikke indgår lempelser i skatteberegningen, vil henstandsbeløbet være den skattepligtige fortjeneste af afståelsen gange skatteprocenten dog maximalt selskabsskatten i året.

Forfaldstidspunkt

Henstandsbeløbet gøres op på afståelsestidspunktet, men afdrages i takt med, at sælger modtager de løbende ydelser.

Modtagne ydelser til at dække henstandsbeløbet forfalder til betaling den 1. i måneden efter modtagelsen af ydelsen med sidste rettidige betalingsdag den 10. i forfaldsmåneden. Henstandsbeløbet kan dog tidligst have forfald 1. november i året efter indkomstårets udløb.

Der kan gives henstand i op til syv år efter aftalens indgåelse. Er skatten ikke betalt inden for dette tidsrum, forfalder restbeløbet til betaling ved udløbet af dette indkomstår med sidste rettidige betalingsdag den 10. i den efterfølgende måned.

Skatten kan ikke fordeles lineært over de syv år.

Morarente

Ved for sen betaling pålægges en morarente svarende til renten efter OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,7 pct. pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen.

Morarenten kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Renten er variabel.

Der betales et rykkergebyr på 65 kr. for rykkerbreve vedrørende manglende betaling af afdrag på henstanden.

Ophør

Hvis Skattestyrelsen har givet henstand, og ydelserne endeligt ophører, inden modtageren/sælger har fået tilstrækkelige ydelser til at dække henstandsbeløbet, frafaldes den resterende del af henstandsbeløbet.

I den situation kan der derfor ikke foretages fradrag efter LL (ligningsloven) § 12 B, stk. 4, for den del af saldoen, der svarer til grundlaget for ikke betalt henstandsbeløb efter AL (afskrivningsloven) § 40, stk. 7.

I det tilfælde, hvor den løbende ydelse ophører, efter at modtageren/sælger har betalt den fulde avanceskat, er der ikke længere tale om en henstandssituation, og situationen behandles efter LL (ligningsloven) § 12 B, stk. 4.

Misligholdelse af ordningen

Ved grov og gentagen misligholdelse af henstandsordningen fra selskabets side ophører henstanden, og det resterende henstandsbeløb forfalder til betaling efter påkrav. Der vil fra dette tidspunkt blive beregnet morarenter efter SEL (selskabsskatteloven) § 30.

Om der er tale om grov og gentagen misligholdelse afgøres på baggrund af en vurdering af både misligholdelsens omfang og grund.

Nogle få dages forsinkelse med et afdrag anses ikke for en grov misligholdelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.