Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.10.4.1 Introduktion til acontoskatteordningen

Indhold

Dette afsnit beskriver kortfattet acontoskatteordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Kort beskrivelse af ordningen
  • Sambeskatning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kort beskrivelse af ordningen

Acontoskatteordningen blev indført i 1992. Acontoskatten er en løbende skat betalt i året. Ved at betale acontoskat sparer selskabet restskattetillæget i den endelig opkrævning på årsopgørelsen.

Den ordinære acontoskat opgøres som 50 pct. af de seneste tre indkomstårs gennemsnit minus eventuelle udbytteskat. Den ordinær acontoskat betales i to lige store rater i marts og november i året.

Der er mulighed for via TastSelv Erhverv at nedsætte de ordinære rater, eller der er mulighed for yderligere frivillig acontoskat, som har 3 rater i 20. marts, 20. november og 1. februar året efter.

Ordningen står i SEL (selskabsskatteloven) §§ 29 A - 30 C.

Bemærk

I det følgende vil begrebet selskaber også omfatte fonde i henhold til fondsbeskatningsloven.

Sambeskatning

En sambeskattet koncern skal udpege et administrationsselskab til at stå for indbetalingen til Skattestyrelsen af acontoskat for alle selskaber i koncernen samt fordelingen af den overskydende skat, restskat, procentgodtgørelse, tillæg mv., der følger af den samlede indkomstskat for hele koncernen, som administrationsselskabet beregner. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 6.

I sagen SKM2006.772.SR godkendte Skatterådet, at en koncern bestående af moderselskab, datterselskaber og datterdatterselskaber kunne fastsætte en fordelingsprocedure, hvor der kunne oprettes mellemadministrationsselskaber, der afregnede acontoskatten til SKAT.

Se også

Se afsnit C.D.10.4.12.1 Introduktion om fordeling af acontoskat ved ind- og udtræden af sambeskatning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og andre

SKM2006.772.SR

Godkendt en model, hvor datterselskaberne skal fungere som mellemadministrations­selskaber for de pågældende underkoncerner, hvorefter der afregnes acontoskat mv. mellem det enkelte mellemadministrationsselskab og administrationsselskabet.

Godkendte også, at en underkoncern, der samlet har overskydende skat eller samlet har restskat, kan tillægges godtgørelse eller opkræves tillæg med samme procentsats.

Godkendelserne skete under henvisning til, at modellen opfyldte betingelsen om, at der skal foreligge en fast foredelingsprocedure, der er gældende for alle selskaber i koncernen og ingen selskaber stilles dårligere som følge af fordelingen, end selskaberne ville være blevet, hvis de blev beskattet som enkeltselskaber uden sambeskatning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.