Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvilke regler gælder for blandet benyttede biler i virksomhedsordningen? Kan en blandet benyttet bil indgå i virksomhedsordningen? Hvordan beskattes brug af en bil, der er med i virksomhedsordningen?

C.C.5.2.2.9.1 Generelt om blandet benyttede biler

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for blandet benyttede biler, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Oversigt over reglerne om blandet benyttede biler.

Resumé

En selvstændigt erhvervsdrivende kan frit vælge, om en blandet benyttet bil skal indgå i virksomhedsordningen eller holdes udenfor. Den skattemæssige behandling af bilerne er afhængig af dette valg.

Regel

Blandet benyttede driftsmidler kan som udgangspunkt ikke indgå i virksomhedsordningen. Det følger af hovedreglen i VSL (virksomhedsskatteloven) § 1, stk. 3, 1. pkt.

Biler, der benyttes til både erhvervsmæssig og privat kørsel, kan dog indgå i virksomheden. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 1, stk. 3, 5. pkt.

En selvstændigt erhvervsdrivende, der har valgt at anvende virksomhedsordningen, kan frit vælge at lade en blandet benyttet bil indgå fuldt ud i virksomheden eller at holde den helt uden for virksomheden. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 1, stk. 3, 5. pkt.

Oversigt over reglerne om blandet benyttede biler

Denne oversigt viser den skattemæssige behandling af blandet benyttede biler, når de indgår henholdsvis ikke indgår i virksomhedsordningen.

Bilen indgår i virksomheden

Bilen holdes uden for virksomheden

Bilen holdes uden for virksomheden *)

Den selvstændige beskattes af den private kørsel i virksomhedens bil efter reglerne i LL (ligningsloven) § 16, stk. 4

Virksomheden godtgør de faktiske omkostninger ved den erhvervsmæssige kørsel

Virksomheden godtgør omkostninger ved erhvervsmæssig kørsel efter Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil

A) Samtlige omkostninger inklusiv de fulde afskrivninger fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens overskud

A) Den del af de samlede driftsomkostninger inklusiv afskrivning, der svarer til den erhvervsmæssige andel af den samlede kørsel, fragår ved opgørelse af virksomhedens overskud

A) Et beløb, der svarer til værdien af den erhvervsmæssige kørsel opgjort efter Skatterådets satser for kørsel i egen bil fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens overskud

B) Et beløb, der svarer til værdien af fri bil til rådighed opgjort efter reglerne i LLhttps://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/806#P16 § 16, stk. 4, medregnes ved opgørelsen af virksomhedens overskud

B) Beløbene refunderes den selvstændige. Beløbene overføres på linje med andre udlæg, som han eller hun måtte have for virksomheden

B) Beløbet overføres skattefrit til den selvstændige

C) Beløbet anses for overført fra virksomheden til den selvstændige

C) Beløbene medregnes ved opgørelse af den selvstændiges personlige indkomst

D) Beløbene i A fratrækkes ved opgørelsen af den selvstændiges personlige indkomst

 

*) anvendes bilen udelukkende til erhvervsmæssig kørsel, kan bilen ikke holdes udenfor ordningen, da det ikke er et blandet, men derimod et rent erhvervsmæssigt driftsmiddel.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.