Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.C.4.4.4 Refinansieringsordning for landbruget

Indhold

Dette afsnit beskriver refinansieringsordningen for landbruget, som blev gennemført i 1988.

Afsnittet indeholder:

  • Refinansieringsordningen
  • Fradragsret for indbetalinger til restgældsreguleringsfonden
  • Beskatning af udbetalinger fra restgældsreguleringsfonden.

Refinansieringsordningen

I 1988 blev der gennemført en refinansieringsordning for landbruget. Som et led i refinansieringsordningen blev der givet ejere af landbrugsejendomme mv. mulighed for at optage lån til brug for indfrielse af restgælden på realkreditlån og andre lån i ejendommen efter § 10 b i dagældende lov om realkreditinstitutter (lovbekendtgørelse nr. 571 af 15. august 1989) og § 4 b i dagældende lov om et finansieringsinstitut for landbrug mv. (lovbekendtgørelse nr. 699 af 5. november 1987).

Ansøgningsfristen om refinansiering udløb den 15. december 1989.

Refinansieringslån kunne bl.a. ydes som udlandslån.

Indbetaling til restgældsreguleringsfond

Ved oprettelsen af et udlandslån skulle låntager indbetale et beløb på 2 pct. af udlandslånets hovedstol til realkreditinstitutternes restgældsreguleringsfond.

Ved hver termin herefter indbetaler låntager 1,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld til fonden efter de ovennævnte lovbestemmelser.

Er stadig aktuel

Reglerne er senere blevet ophævet, men gælder fortsat for lån, der er optaget i ordningen, jf. LBK nr. 1188 af 19. september 2018, § 41, stk. 3.

Bestemmelsen ophæves 1. januar 2022

Ifølge lov nr. 1551 af 18. december 2018, § 9, ophæves bestemmelsen pr. 1. januar 2022, jf. lovens § 14, stk. 2.

Det fremgår af bemærkningerne, at refinansieringsordningen kunne ydes på låneserier med indtil 30-årig løbetid, dvs. med udløb i 2020-2021.

Der er i § 16, indsat en bestemmelse, der betyder, at verserende sager færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Fradragsret for indbetalinger til restgældsreguleringsfonden

Regel

Efter LL (ligningsloven) § 14 A, stk. 1, har låntager fradragsret for indbetalingerne til restgældsreguleringsfonden.

Fradraget skal ske i kapitalindkomsten, jf. PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 10.

Om fradragsadgang for visse omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af en refinansiering. Se afsnit C.C.2.2.2.15 Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til advokat- og revisorbistand m.m..

Beskatning af udbetalinger fra restgældsreguleringsfonden

Regel

Udbetalinger fra fonden ved indfrielse af udlandslån efter 10 år eller ved ejerskifte, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter LL (ligningsloven) § 14 A, stk. 2.

Der er tale om personlig indkomst efter PSL (personskatteloven) § 3, stk. 1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.