Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.C.4.4.5 Miljøforbedrende investeringer

Indhold

Dette afsnit handler om nogle ophævede regler om tilskud efter miljøstøtteloven og forbedringsloven. Der er dog overgangsregler, der har betydning indtil 1. januar 2022.

Afsnittet indeholder:

  • Tilskud efter miljøstøtteloven
  • Ophævelse af miljøstøtteloven
  • Tilskud efter forbedringsloven
  • Investeringsfondshenlæggelser og etableringskontoindskud.

Tilskud efter miljøstøtteloven

Miljøstøtteloven findes i LBK nr. 37 af 4. januar 2017, lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. 

Bemærk

Miljøstøtteloven har virkning for driftsmidler, der er anskaffet i perioden fra den 1. december 1985 til og med den 30. september 1995, og for anlæg, der er taget i brug i nævnte periode. Se lovens § 2.

Efter miljøstøtteloven kunne der ydes tilskud efter loven til investeringer i anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der var nødvendige til opfyldelse af lovgivningens krav til udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning fra landbrug og andre virksomheder med husdyrhold.

Endvidere kunne tilskud ydes til anlæg, der medførte en større opbevaringskapacitet, end hvad der var nødvendigt for at opfylde lovgivningens krav til udbringning og udnyttelse af husdyrgødning.

Regel

Tilskud efter miljøstøtteloven var skattefrit.

Dette fremgår af miljøstøttelovens § 11.

De udgifter, som støtten dækkede, kan til gengæld ikke fratrækkes eller afskrives.

Et eventuelt fradrag eller afskrivningsgrundlag skal derfor reduceres med et beløb svarende til støtten.

Reduktion skal ske i det indkomstår, hvor støtten udbetaltes. Hvis støtten udbetales i rater, skal reduktionen foretages i det indkomstår, hvor den første rate udbetales.

Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, er der mulighed for at anvende det almindelige straksfradrag i AL (afskrivningsloven) § 18, stk. 2, når investeringsudgiften - reduceret med støtten - kan rummes inden for maksimumgrænsen på 5 pct. af afskrivningsgrundlaget på driftsbygningen.

Den del af miljøinvesteringen, der ikke fratrækkes efter AL (afskrivningsloven) § 18, stk. 2, skal indgå i grundlaget for løbende afskrivning efter reglerne herom. Beløbet kan imidlertid forlods afskrives ved anvendelse af etablerings- og iværksætterindskud, når betingelserne i etablerings- og iværksætterkontoloven er opfyldte.

Udbetaling fra miljøstøtteloven

Som nævnt blev der ydet støtte i perioden fra den 1. december 1985 til og med den 30. september 1995.

Selvom dette afsnit derfor hovedsageligt har historisk interesse, kan det alligevel være til nytte for at forstå ordningen.

Til investeringer, der ikke oversteg 85.000 kr., blev miljøstøtten ydet som et kontant tilskud, der kunne variere fra 25 til 45 pct. af miljøinvesteringen.

Til investeringer på over 85.000 kr. blev miljøstøtten ydet i lige store rater én gang årligt i 10 år. De nærmere regler om beregningen af de årlige rater står i miljøstøttebekendtgørelsen.

Skattemæssigt blev den miljøstøtte, der blev ydet i rater, opgjort som den kapitaliserede værdi af raterne, der fremgik af meddelelsen om miljøstøtte. Det betød, at hele den støtte, som blev udbetalt i rater, var skattefri indkomst.

Ophævelse af miljøstøtteloven

Ved lov nr. 1151 af 18. december 2018, § 11, er Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 4. januar 2017 ophævet.

Loven ophæves 1. januar 2019.

Det fremgår af bemærkningerne, at for så vidt angår restfordringer vedrørende indfriede statsgarantier efter loven, der er opstået i forbindelse med indgåelse af frivillige afviklingsordninger, skal sådanne forhold, jf. lovens § 15, stk. 2, behandles efter de hidtil gældende regler, også efter lovens ophævelse, med henblik på at sikre statskassen mod tab som følge af den foreslåede ophævelse af loven.

Tilskud efter forbedringsloven

Forbedringsloven findes i LBK nr. 36 af 4. januar 2017, lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Efter forbedringsloven kan der ydes tilskud til:

  • miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og
  • demonstrationsprojekter af betydning for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Regel

Tilskud efter forbedringsloven skal medregnes ved indkomstopgørelsen.

Et eventuelt fradrag eller afskrivningsgrundlag skal derfor ikke reduceres med et beløb svarende til tilskuddet.

Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, er der mulighed for at anvende det almindelige straksfradrag i AL (afskrivningsloven) § 18, stk. 2, når investeringsudgiften kan rummes inden for maksimumgrænsen på 5 pct. af afskrivningsgrundlaget på driftsbygningen.

Tilskuddet efter forbedringsloven skal ikke fratrækkes i den investeringsudgift, der kan straksfradrages efter AL (afskrivningsloven) § 18, stk. 2.

Den del af miljøinvesteringen, der ikke kan fratrækkes efter AL (afskrivningsloven) § 18, stk. 2, skal indgå i grundlaget for løbende afskrivning efter reglerne herom. Beløbet kan imidlertid forlods afskrives ved anvendelse af etablerings- og iværksætterkontoindskud, når betingelserne i etablerings- og iværksætterkontoloven er opfyldte.

Loven ophæves 1. januar 2022

Ifølge lov nr. 1551 af 18. december 2018, § 10, ophæves bestemmelsen pr. 1. januar 2022, jf. lovens § 14, stk. 2.

Af bemærkningerne fremgår, at der fortsat kan forekomme anmodninger om udbetalinger i henhold til afgivne tilsagn. Det forventes, at udbetalinger på baggrund af de sidste udbetalingsanmodninger vil ske i perioden 1. december 2020 - 15. september 2021. Der er i § 16 indsat en bestemmelse, der betyder, at verserende sager færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Etablerings- og iværksætterkontoindskud

De beløb, som landmanden straksfradrager efter AL (afskrivningsloven) § 18, stk. 2, kan ikke forlods afskrives ved at anvende etablerings- og iværksætterkontoindskud. Landmanden kan dog vælge kun at straksfradrage en del af udgiften efter AL (afskrivningsloven) § 18, stk. 2, og forlods afskrive resten af miljøinvesteringen ved at anvende etablerings- iværksætterkontoindskud, når betingelserne i etablerings- og iværksætterkontoloven er opfyldte.

Reglen i ETBL (etableringskontoloven) § 11A har betydning for de landmænd, som har hævet beløb på etablerings- eller iværksætterkonti til miljøinvesteringer, men senere opnår tilskud efter miljøstøtteloven. I disse tilfælde kan landmanden undgå efterbeskatning ved at anvende det hævede beløb til andre aktiver, som berettiger til forlods afskrivning mv., senest for det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvor midlerne er hævet.

Se også

Se også afsnit C.C.2.6 om henlæggelser efter etablerings- og iværksætterkontoloven. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.