Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvem har fradrag for renter i et anpartsprojekt?

C.C.3.1.7.3 Renteudgifter og renteindtægter vedrørende anpartsvirksomheder

Indhold

Afsnittet indeholder:

Regel

Virksomhedens indkomst omfatter også anparts- eller udlejningsvirksomhedens renteindtægter og renteudgifter. Hvis virksomheden har flere ejere, tilfalder retten til rentefradraget den person eller virksomhed, der har forpligtelsen til at betale gælden og renterne heraf.

Ret til fradrag for renteudgifter

Afgørelsen af, hvem der har fradragsret, hænger derfor sammen med, hvem der hæfter for gælden.

Hvis der er fælles hæftelse for en gæld, sådan at en kreditor i tilfælde af misligholdelse kan rejse krav imod den fælles virksomheds formue eller en del af formuen, vedrører renteudgifterne virksomheden.

Det samme gælder, hvis ejerne i øvrigt hæfter solidarisk for gæld.

Pant for gælden

Hvis der er givet pant i virksomhedens aktiver for lånet, fx et realkreditlån, er udgangspunktet, at renteudgifterne på lånet vedrører virksomhedens indkomst.

Renteindtægter

Renteindtægter vedrører virksomheden, hvis de indgår i virksomhedens regnskab.

I andre tilfælde må det bedømmes konkret, hvem renteindtægterne vedrører.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2005.493.HR

Et kommanditselskab havde fordringer imod kommanditisterne på indbetaling af resthæftelse og renter heraf. Fordringerne på disse beløb tilkom civilretligt kommanditselskabet. Renteindtægten var således en indtægt for kommanditselskabet. Da kommanditselskabet ikke er et skattesubjekt, skulle beskatningen ske hos de enkelte kommanditister i forhold til deres andel af selskabsformuen.

Renteindtægter.

Landsretsdomme

SKM2003.478.ØLR

Kommanditister der drev virksomhed med udlejning af et skib, havde "opbrugt" deres fradragsret. Stamkapitalen var forfalden til indbetaling, og der skulle ske forrentning. Ved at kommanditisterne betalte renter, blev kommanditselskabets underskud formindsket. Underskuddet kunne ikke fradrages af kommanditisterne i deres øvrige indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 6. Landsretten fandt ud fra en konkret vurdering af hele arrangementet sammenholdt med formålet med reglen i PSL (personskatteloven) § 13, stk. 6, at den påståede gældsforpligtelse og deraf følgende forpligtelse til at betale renter ikke kunne tillægges skattemæssig betydning.

Renteudgifter ikke tillagt skattemæssig betydning.

Landsskatteretskendelser

SKM2003.521.LSR

En kommanditist havde deltaget i en virksomhed med juletræsproduktion, jf. LL (ligningsloven) § 8 K, stk. 2, og PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 10(nu 9), 2. led. Virksomheden ophørte i 1999. Derefter ændrede virksomheden formål til finansiering, sådan at kommanditselskabet skulle opretholdes, indtil gælden var betalt, eller kommanditisternes resthæftelse var nedbragt til 0 kr. Landsskatteretten anså ikke denne virksomhed som erhvervsmæssig, virksomheden havde alene til formål at opkræve gamle resthæftelser hos kommanditisterne. Renteudgifterne kunne ikke fratrækkes i den personlige indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4, stk. 3, om personer, der driver næringsvirksomhed med finansiering, idet virksomheden ikke var erhvervsmæssig.

Rentefradrag. Kapitalindkomst / personlig indkomst.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.