Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.C.2.4.5.4 Afskrivning på udgifter til ombygning og forbedring af værelser til landboturisme

Indhold

Dette afsnit handler om mulighederne for afskrivning mv. ved ombygning og forbedring af værelser til landboturisme.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afskrivningssats og småbeløb
  • Betingelser for afskrivning
  • Beskatning ved salg
  • Ikrafttræden.

Regel

Der kan afskrives på udgifter til ombygning og forbedring af værelser i landbrugsejendomme, når værelserne anvendes til udlejning til turister. Se AL (afskrivningsloven) § 42.

Afskrivningsadgangen gælder kun for udgifter afholdt til ombygning og forbedring af værelser i eksisterende bygninger på landbrugsejendommen.

Den skattepligtige kan kun afskrive de udgifter, som vedkommende har afholdt. Derimod kan der ikke afskrives på den del af anskaffelsessummen for en erhvervet landbrugsejendom, der kan henføres til værelser, som allerede inden erhvervelsen er ombygget og indrettet til landboturisme.

Adgangen til afskrivning af de nævnte udgifter kan i øvrigt kun ske i landbrugsejendomme, der kan anses for at være erhvervsmæssigt drevet efter skattelovgivningens almindelige regler og praksis.

Afskrivningssats og småbeløb

Udgifterne til ombygning og forbedring af værelserne, kan afskrives med indtil 20 pct. årligt. Se AL (afskrivningsloven) § 42, stk. 1, jf. dog nedenfor om AL (afskrivningsloven) § 42, stk. 3 og 4.

Afholdte udgifter, der ikke overstiger et samlet beløb i indkomståret på 14.400 kr. for 2021, kan straksafskrives. Se AL (afskrivningsloven) § 42, stk. 2.

Betingelser for afskrivning

En skattepligtig kan kun afskrive på udgifter, hvis udlejningen er momspligtig. Se AL (afskrivningsloven) § 42, stk. 3.

Langtidsudlejning af værelser giver derfor ikke adgang til afskrivning, fordi en sådan udlejning ikke er momspligtig.

Det er tilstrækkeligt, at værelserne kun anvendes til momspligtig udlejning i en del af året.

Egen benyttelse af værelserne i en del af året hindrer ikke adgang til afskrivning.

Den, der forpagter en landbrugsejendom vil også kunne afskrive på de nævnte udgifter. Se AL (afskrivningsloven) § 42, stk. 1, sidste pkt.

De årlige afskrivninger kan ikke overstige årets skattepligtige indtægter ved udlejningen. Se AL (afskrivningsloven) § 42, stk. 4.

Beskatning ved salg

Ved afståelse af værelser, som nævnt i AL (afskrivningsloven) § 42, stk. 1, regnes fortjeneste eller tab på ombygnings- og forbedringsudgifter med ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se AL (afskrivningsloven) § 42, stk. 5.

Værelser vil normalt kun kunne afstås ved afståelse af den bygning, som værelserne befinder sig i.

Fortjenesten opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og de afskrivningsberettigede udgifter til ombygning og forbedring med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger.

Som genvundne afskrivninger medregnes højst det, der er afskrevet inklusive forlods afskrivninger. Se AL (afskrivningsloven) § 42, stk. 5, sidste pkt.

Værelser til landboturisme afstås i forbindelse med, at selve den faste ejendom afstås. Derfor skal der ved salg af den bygning, som de afskrivningsberettigede værelser til landboturisme er i, ske en opgørelse af fortjeneste eller tab vedrørende ombygning og forbedring af værelserne.

Til brug for opgørelsen af fortjeneste og tab på ombygnings- og forbedringsudgifterne må det beløb, som salgssummen ville have udgjort uden de afholdte udgifter til ombygning og forbedring, fastlægges af parterne. Årsagen er, at det skal være muligt at opgøre ombygningens og forbedringens andel af salgssummen.

Fortjeneste eller tab opgøres herefter som forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne udgift.

Ikrafttræden

En skattepligtig, der allerede i indkomståret 1998 eller i et tidligere indkomstår har afholdt udgifter til ombygning og forbedring af værelser til landboturisme, kan afskrive disse udgifter fra og med indkomståret 1999.

Afskrivningsgrundlaget vil i sådanne tilfælde være de oprindeligt afholdte faktiske udgifter til ombygningen og forbedringen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.