Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.C.2.4.2.7 Overgangsregler

Indhold

Afsnittet beskriver kort nogle overgangsregler.

Afsnittet indeholder:

  • Miljøforbedrende driftsmidler i landbrug mv.
  • Udlejningsaktiver og forlods afskrivning
  • Leasingaktiver og leasingreglerne.

Miljøforbedrende driftsmidler i landbrug mv.

Efter den tidligere AL (afskrivningsloven) § 3 A kunne anskaffelsessummen for miljøforbedrende driftsmidler i landbrug mv., fuldt ud trækkes fra i det indkomstår, hvori anskaffelsen skete, efter lov nr. 606 af 23. december 1980 om miljøstøtte (miljøstøtteloven) § 1.

Salgssummer og forsikrings - eller erstatningssummer vedrørende de miljøforbedrende driftsmidler skal behandles efter reglerne i AL (afskrivningsloven) § 6, stk. 2. Det vil sige, at disse beløb skal medregnes fuldt ud i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori afhændelsen sker. Se AL (afskrivningsloven) § 62, stk. 1.

Ved ophør af virksomhed skal salgssummer vedrørende de miljøforbedrende driftsmidler, der kan straksafskrives, behandles efter AL (afskrivningsloven) § 9 om ophør af virksomhed.

Udlejningsaktiver og forlods afskrivning

Hvis selskaber og foreninger, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, erhverver aktiver,

  • der er omfattet af reglen om straksafskrivning i AL (afskrivningsloven) § 6, stk. 1, med henblik på udlejning, eller
  • aktiver som allerede ved anskaffelsen er udlejet

så kan disse selskaber og foreninger ikke foretage straksfradrag efter AL (afskrivningsloven) § 6, stk. 3 (straksfradrag i indkomståret efter anskaffelsesåret), hvis der er brugt investeringsfondsmidler til forlods afskrivning på aktiverne. Se AL (afskrivningsloven) § 67.

Leasingaktiver og leasingreglerne

Der er opretholdt nogle regler i den tidligere afskrivningslov for aktiver, der er anskaffet før den 12. maj 1989. Reglerne i den tidligere afskrivningslovs afsnit V A, der begrænsede adgangen til at afskrive på aktiver i forbindelse med leasingvirksomhed (leasingreglerne) blev ophævet ved lov nr. 388 af 7. juni 1989. Ophævelsen har kun virkning for aktiver, der er anskaffet den 12. maj 1989 eller senere. Se AL (afskrivningsloven) § 68.

For aktiver, der blev anskaffet før den 12. maj 1989 blev leasingreglerne altså opretholdt, og dette er videreført ved AL (afskrivningsloven) § 68.

Efter leasingreglerne var der ingen adgang til at pristalsregulere anskaffelsessummen for nærmere afgrænsede aktiver, der udlejes, og ingen mulighed for at foretage løbende afskrivninger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.