Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.C.2.4.2.6 Afståelse af kontrakter mv.

Indhold

Dette afsnit omhandler beskatning ved overdragelse eller opgivelse af kontrakt om levering af et skib eller andet driftsmiddel, dels beskatning ved overdragelse af et ikke færdiggjort skib eller et andet driftsmiddel.

 Afsnittet indeholder:

  • Salg eller opgivelse af kontrakt
  • Salg af ikke færdiggjorte skibe og kontrakter

Salg eller opgivelse af kontrakt

Efter AL (afskrivningsloven) § 44 C, stk. 1, skal en fortjeneste eller et tab ved salg eller opgivelse af retten i henhold til en kontrakt om levering af et skib eller et andet driftsmiddel, der udelukkende eller delvis skal benyttes erhvervsmæssigt, og hvorpå der (når betingelserne er opfyldt) kan afskrives efter reglerne i afskrivningslovens kapitel 2, medregnes ved opgørelsen af sælgerens skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori salget sker.

 AL § 44 C, stk. 1, omfatter enhver afhændelse eller afståelse af retten i henhold til en kontrakt om levering af et skib eller et andet driftsmiddel. Det er uden betydning, om salget af retten i henhold til kontrakten sker under virksomhedens almindelige drift eller sker i forbindelse med afhændelse, afståelse eller opgivelse af den pågældende virksomhed. Bestemmelsen omfatter også det tilfælde, hvor kontrakten ophæves, og der i den forbindelse betales eller modtages erstatning.

 AL § 44 C, stk. 1, anvendes uden hensyn til, om der har været foretaget forskudsafskrivning på skibet eller driftsmidlet.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen for retten i henhold til kontrakten og anskaffelsessummen for denne.

Fortjeneste eller tab opgøres uden hensyn til eventuel forskudsafskrivning på skibet eller driftsmidlet. Hvis der har været foretaget forskudsafskrivning på skibet eller driftsmidlet, vil salget medføre, at der skal ske efterbeskatning efter reglerne i afskrivningslovens kapitel 4 af de foretagne forskudsafskrivninger. Denne efterbeskatning sker uden hensyn til, om der har været fortjeneste eller tab ved afståelse af retten i henhold til kontrakten. Se afsnit C.C.2.4.3.7 Hvis forudsætningerne for forskudsafskrivning ikke er opfyldt. Efterbeskatning om efterbeskatning af forskudsafskrivninger.

AL (afskrivningsloven) § 44 C, stk. 1, finder også anvendelse i den situation, at en skattepligtig, der endnu ikke har etableret erhvervsvirksomhed, sælger en kontrakt om levering af et skib eller et andet driftsmiddel, som den skattepligtige oprindelig havde tænkt sig at anvende erhvervsmæssigt.

Salg af ikke færdiggjorte skibe og driftsmidler

Det følger af AL (afskrivningsloven) § 44 C, stk. 2, at fortjeneste eller tab ved salg af et skib eller et andet driftsmiddel, der udelukkende eller delvis skal benyttes erhvervsmæssigt, og hvorpå der (når betingelserne for afskrivning er opfyldt) kan afskrives efter reglerne i afskrivningslovens kapitel 2, men som endnu ikke er færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften af sælgerens virksomhed, skal medregnes ved opgørelsen af sælgerens skattepligtige indkomst for salgsåret.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen tillagt udgifter til forbedringer.

Fortjeneste eller tab opgøres uden hensyn til eventuel forskudsafskrivning på skibet eller driftsmidlet.

Det er en betingelse for at et skib eller andet driftsmiddel kan anses for anskaffet i afskrivningslovens forstand, at det er

  1. leveret til en igangværende virksomhed,
  2. bestemt til at indgå i virksomhedens drift og
  3. færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften.

AL (afskrivningsloven) § 44 C, stk. 2, omfatter alene fortjeneste eller tab ved salg af skibe eller andre driftsmidler, der opfylder de to første betingelser om at være leveret til en igangværende virksomhed, og bestemt til at indgå i virksomhedens drift, men ikke den tredje betingelse om at være færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften. Bestemmelsen omfatter således f.eks. ikke den situation, hvor et skib eller andet driftsmiddel er bestemt til at indgå i driften af en virksomhed, men hvor skibet eller driftsmidlet sælges inden virksomheden kommer i drift.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.