Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<<  

C.B.6.5 Genbeskatning

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om genbeskatning af tidligere foretagne investorfradrag.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvordan sker der genbeskatning af tidligere foretagne investorfradrag?
  • Hvornår skal der ske genbeskatning af tidligere foretagne investorfradrag?

Regel

I visse tilfælde skal den skattepligtige genbeskattes af tidligere foretagne investorfradrag. 

Hvordan sker der genbeskatning af tidligere foretagne investorfradrag?

Når der skal ske genbeskatning af tidligere foretagne investorfradrag, skal genbeskatningen ske i det indkomstår, hvor den omstændighed, der udløser genbeskatningen, er sket.

Tidligere foretagne fradrag  tillægges 3 pct. for hvert år efter udløbet af det indkomstår, hvor fradraget blev foretaget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvor genbeskatning skal ske. Se IVFL § 8, stk. 1. 

Genbeskatning sker med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskatten for det indkomstår, hvori genbeskatning skal ske. For begrænset skattepligtige, der svarer skat efter PSL (personskatteloven) § 8 c, anvendes beskatningsprocenten efter PSL (personskatteloven) § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat. Se IVFL § 8, stk. 2.

Eksempel

Skatteyderen har i 2019 investeret i aktier, der giver ret til investorfradrag, for 100.000 kr.

Skatteyderen har fratrukket investorfradrag med 59 pct. heraf = 59.000 kr.

I 2022 afstår skatteyderen aktierne, og der skal derfor ske genbeskatning, jf. nedenfor. Betingelserne i IVFL § 9, stk. 4, jf. nedenfor, er ikke opfyldt. Den omstændighed, der udløser genbeskatningen, indtræffer således i 2022.

Der foretages herefter genbeskatning i indkomståret 2022 med det tidligere foretagne fradrag på 59.000 kr. med tillæg af 3 pct. for hvert år fra ultimo 2019 (det år, hvor fradraget blev foretaget) til ultimo 2022 (det år, hvori genbeskatningen skal ske). Tillægget udgør herefter 9 pct. af 59.000 kr. = 5.310 kr. Det samlede beløb, der skal beskattes i 2022, udgør herefter 59.000 kr. + 5.310 kr. = 64.310 kr. Skatten beregnes efter kommune- og eventuelt kirkeskatteprocenten for 2022. Se IVFL § § 8, stk. 1 og 2. 

Hvornår skal der ske genbeskatning af tidligere foretagne investorfradrag?

Der skal ske genbeskatning, hvis den skattepligtige senest 3 år efter erhvervelsen afstår aktier, der har dannet grundlag for investorfradrag. Aktier anses i denne relation for afstået, hvis de ophører med at være omfattet af dansk beskatningsret af anden grund end den skattepligtiges død. Se IVFL § 9, stk. 1 og 2.

Ved afgørelsen af, om de afståede aktier i investorfradragsfonde har dannet grundlag for investorfradrag, anses de sidst afståede aktier for at have dannet grundlag for fradraget, når den skattepligtige ejer aktier med samme rettigheder erhvervet på samme tidspunkt. Ejer den skattepligtige aktier med samme rettigheder erhvervet på forskellige tidspunkter, anses de først erhvervede aktier for de først afståede. Se IVFL § 9, stk. 3.

Der skal ikke ske genbeskatning, hvis den skattepligtige afstår samtlige aktier i et målselskab eller i en investorfradragsfond, og aktiernes afståelsessum med tillæg af modtagne udbytter er 50 pct. eller mindre end aktiernes anskaffelsessum. Se IVFL § 9, stk. 4.

Hvis der afstås aktier, således at der skal ske genbeskatning efter IVFL § 9, stk. 1 eller 2, jf. ovenfor, skal den skattepligtige give Skattestyrelsen oplysning om dette inden udløbet af oplysningsfristen efter SKL (skattekontrolloven) §§ 10 og 11, jf. § 13, for det indkomstår, hvori afståelsen er sket. Se IVFL § 9, stk. 5, samt afsnit A.C.2.1.2.1.6.1 Fysiske personer og A.C.2.1.2.1.6.3 Generelle regler om frister.

Der skal endvidere ske genbeskatning, hvis den skattepligtige eller dennes nærtstående inden for 3 år efter erhvervelsen af aktier, der har dannet grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, overdrager aktiver til målselskabet. Det samme gælder ved overdragelse af aktiver til målselskabet fra et selskab mv., hvori den skattepligtige er hovedaktionær som nævnt i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4. Se IVFL § 10, stk. 1.

Der skal også ske genbeskatning, hvis målselskabet inden for 3 år efter den skattepligtiges erhvervelse af aktier, der har dannet grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, er modtagende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven og den skattepligtige, dennes nærtstående, eller et selskab m.v., hvori den skattepligtige er hovedaktionær, har overdraget aktiver til det indskydende selskab. Se IVFL § 10, stk. 2.

Skal der ske genbeskatning efter IVFL § 10, stk. 1 eller 2, jf. ovenfor, skal den skattepligtige give Skattestyrelsen oplysning herom inden udløbet af oplysningsfristen efter SKL (skattekontrolloven) §§ 10 og 11, jf. § 13, for det indkomstår, hvori genbeskatningen skal ske. Se IVFL § 10, stk. 3.

Der skal herudover ske genbeskatning, hvis virksomheden i et målselskab inden for 3 år efter erhvervelsen af aktier i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse som nævnt i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 5, 2. pkt., og stk. 6. Se IVFL § 11 samt afsnit C.B.2.13 Overdragelse med succession mv.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.