Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan opgøres gevinsten på en fordring ved fraflytning?

C.B.1.9.2.5 Gevinst og tab ved fraflytning

Indhold

Dette afsnit handler om opgørelsen af gevinst og tab ved fraflytning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Personen har anvendt lagerprincippet
  • Køberetter til aktier

Regel

Indtræder der skattepligt, fordi en persons skattepligt til Danmark ophører, skal gevinst og tab på fordringer og kontrakter opgøres, som om fordringerne/kontrakterne afstås på det tidspunkt, hvor fraflytningen mv. sker.

Opgørelse af gevinst og tab skal ske efter reglerne KGL (kursgevinstloven) §§ 25-26 A og KGL (kursgevinstloven) §§ 32-34A. Se afsnit C.B.1.7.4 Opgørelse af gevinst og tab på gæld for selskaber om opgørelse af gevinst og tab på fordringer og C.B.1.8 Finansielle kontrakter om opgørelse af gevinst og tab på finansielle kontrakter.

Der vil ikke ske beskatning ved fraflytning, hvis nettogevinsten på fordringer ikke overstiger bagatelgrænsen på 2.000 kr. Se KGL (kursgevinstloven) § 14 og afsnit C.B.1.4.2 Gevinst og tab på fordringer.

Har personen fx "blåstemplede" fordringer erhvervet inden den 27. januar 2010, der fortsat kan sælges skattefrit, skal gevinsten heller ikke beskattes ved fraflytning.

Ved opgørelse af gevinst eller tab anses fordringerne/kontrakterne for afstået til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører. Se KGL (kursgevinstloven) § 37, stk. 4.

Der gælder ikke

  • hvis personen har anvendt lagerprincippet
  • køberetter til aktier.

Personen har anvendt lagerprincippet

Hvis personen anvender lagerprincippet, og fordringens eller kontraktens værdi er lavere ved indkomstårets udløb end ved fraflytningen (realisationen), træder værdien ved indkomstårets udløb i stedet for værdien på fraflytningstidspunktet.

Hvis personen anvender lagerprincippet, og fordringen eller kontraktens værdi ved faktisk afståelse eller indfrielse inden indkomstårets udløb er lavere end ved fraflytningen (realisation), træder værdien ved faktisk afståelse eller indfrielse i stedet for værdien på fraflytningstidspunktet. Se KGL (kursgevinstloven) § 37, stk. 4, 2. og 3. pkt.

Køberetter til aktier

For køberetter til aktier, der er omfattet af fritagelsen fra beskatning fra reglerne for finansielle kontrakter i KGL (kursgevinstloven) § 30, stk. 1, nr. 5, kan personen vælge at opgøre den skattepligtige gevinst som forskellen mellem udnyttelseskursen og kursen på den pågældende aktie på tidspunktet for fraflytningen (skattepligtsophøret). Se KGL (kursgevinstloven) § 37, stk. 4, 4. pkt.

Der beregnes skat af den samlede nettogevinst opgjort efter KGL (kursgevinstloven) § 37, stk. 4, der anses for realiseret efter stk. 1. Se KGL (kursgevinstloven) § 37, stk. 5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.