Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.8.4.3 Udstationerede medarbejdere

Indhold

Dette afsnit handler om muligheden for at lade udstationerede medarbejdere deltage i aktieordninger omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A. 

Afsnittet indeholder:

  • Reglen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Reglen

Det er også muligt at tildele aktier mv. efter LL (ligningsloven) § 7 A til medarbejdere, der er eller har været udstationerede i eller udlånt til udlandet.

En medarbejder blev sidestillet med de øvrige medarbejdere med hensyn til at tegne medarbejderaktier. Medarbejderen havde været udlånt til en fabrik i udlandet, men senere agtede at genindtræde i sin stilling i selskabet. Den pågældende medarbejder var fortsat tilknyttet selskabets pensionsordning. Udsendte medarbejdere, der har kontraktmæssig ret til genansættelse i selskabet med anciennitet regnet fra det oprindelige ansættelsestidspunkt, kan også deltage i medarbejderaktieordningen. Se SKM2001.3.LR.

Ansatte i udlandet, der ikke er skattepligtige her til landet, kan også omfattes af en godkendt medarbejderaktieordning. Se TfS 1997, 871 DEP.

Hvis der er tale om tildeling af medarbejderaktier kombineret med kontantlønnedgang har Skatterådet bekræftet i en sag, at udstationerede medarbejdere kan tildeles et forholdsmæssigt antal aktier, svarende til den faktiske lønnedgang. Se SKM2007.785.SR. Se også SKM2008.1047.SR og SKM2009.155.SR spørgsmål 11 - 14.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet mv.

SKM2009.155.SR

Skatterådet besvarede en række spørgsmål vedrørende kontantlønnedgang, omfattede og udelukkede medarbejdere, udstedelse af partialobligationer, medarbejdernes indtrædelsestidspunkter i og udtrædelsestidspunkter af ordningen, opgørelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid og opgørelse af medarbejdernes årsløn i relation til en medarbejderobligationsordning efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3.

 

SKM2008.1047.SR

Skatterådet nåede frem til, at ordningen i almindelighed skal løbe over en 12-måneders periode. Medarbejdere som udstationeres i løbet af året, og som derfor vil få en lønreduktion som vedrører en periode på mindre end 12 måneder kan i denne situation blive i ordningen indtil tidspunktet for udstationeringens begyndelse jf. "principperne" i SKM2007.785.SR -(forholdsmæssig antal aktier svarende til kontantlønnedgang ved udstationering).

 

SKM2007.785.SR

Skatterådet bekræftede, at udstationerede medarbejdere og medarbejdere på lovbestemt ulønnet orlov kan tildeles et forholdsmæssigt antal aktier ultimo året, svarende til den faktiske lønnedgang, ved tildeling af medarbejderaktier efter reglerne i LL (ligningsloven) § 7 A kombineret med kontantlønnedgang. Det er en betingelse, at der indgås aftale herom. Aftalen kan alene indgås med fremadrettet virkning.

 

SKM2001.3.LR.

I en anmodning om bindende forhåndsbesked blev Ligningsrådet bedt om at tage stilling til om en konkret medarbejderaktieordning var omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A. Særligt for ordningen var bl.a. at man ønskede at tilbyde udstationerede medarbejdere, med ret til genansættelse, aktier på lige fod med andre ansatte. Ligningsrådet svarede bekræftende på spørgsmålet.

 

TfS 1997, 871 DEP

Skatteministeriet ændrede praksis vedrørende godkendelse af medarbejderaktieordninger efter LL (ligningsloven) § 7 A, så ansatte i udlandet, der ikke er skattepligtige her i landet, omfattes af en godkendt medarbejderaktieordning.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.