Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.8.4.4 Ansat i uopsagt stilling

Indhold

Dette afsnit handler om betingelsen om, at alle ansatte skal være ansat i uopsagt stilling, for at kunne omfattes af skattefritagelsen efter LL (ligningsloven) § 7 A. Der er desuden en beskrivelse af hvornår, det kan godkendes, at medarbejderen ikke er ansat i uopsagt stilling.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Opsagt til pension eller efterløn
  • Tidsbegrænset ansættelse og sæsonarbejde
  • Orlov
  • Medarbejdere, der på tildelingstidspunktet er i opsagt stilling
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

For at tildelinger af aktier mv. kan omfattes af skattefriheden efter LL (ligningsloven) § 7 A, er det en ufravigelig betingelse, at medarbejderen skal være ansat i uopsagt stilling på erhvervelsestidspunktet. Det følger heraf, at fyrede og opsagte medarbejdere ikke kan deltage i en medarbejderaktie ordning. Der er dog her en række undtagelser til kravet, så det er muligt for medarbejdere, der er opsagt til pension eller efterløn, stadig at deltage i en medarbejderaktieordning.

Der gøres dog undtagelse, hvis medarbejderen på grund af alder eller invaliditet er opsagt til pension, samt hvis medarbejderen på grund af alder er opsagt til efterløn. Det samme gør sig i nogle situationer gældende for medarbejdere, der er opsagt på grund af sæsonarbejde, og for medarbejdere på orlov.

Opsagt til pension eller efterløn

Er medarbejderen ansat på erhvervelsestidspunktet, men på grund af alder opsagt til pension, kan tildelingen af medarbejderaktier stadig omfattes af LL (ligningsloven) § 7 A. Det samme gælder for medarbejdere, der er ansat på erhvervelsestidspunktet, men i opsagt stilling, fordi de skal indtræde i efterlønsordningen.

Skatterådet har således bekræftet, at et selskab kan tildele aktier mv. efter LL (ligningsloven) § 7 A til medarbejdere, der er ansat på erhvervelsestidspunktet, men som er i opsagt stilling, når de umiddelbart i forbindelse med fratrædelsen forlanger udbetaling af en skattebegunstiget pensionsopsparing, og udbetalingen sker som en "normal" udbetaling, fordi efterlønsalderen er opnået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Se SKM2001.525.LR, SKM2008.478.SR og SKM2009.155.SR.

Tidsbegrænset ansættelse og sæsonarbejde

Ansættelsesbegrænsningen gælder ikke for medarbejdere, der er opsagt på erhvervelsestidspunktet på grund af virksomhedens aktiviteter, men forventes genansat. Der er i disse tilfælde som oftest tale om sæsonarbejdere, der har tidsbegrænsede ansættelser. Se LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 2, 5. pkt.

I en sag godkendte Ligningsrådet en ordning, der omfattede åremålsansatte medarbejdere. Ligningsrådet fastslog, at det var bedst stemmende med rådsdirektiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansatte at tillade, at tidsbegrænsede ansatte er omfattet af en medarbejderaktieordning på lige fod med de øvrige ansatte. Se SKM2001.560.LR og SKM2008.654.SR.

Skatterådet bekræftede i en sag, at medarbejdere, der var sæsonansat, kunne deltage i en medarbejderobligationsordning på lige fod med de øvrige ansatte, og derfor kunne genindtræde i ordningen ved genansættelse. Se SKM2008.751.SR.

Skatterådet godkendte i en sag en ordning, hvorefter medarbejdere, der var opsagt i højest 6 måneder, fik mulighed for at genindtræde i ordningen, og få udbetalt medarbejderobligationer svarende til deres opsparede beløb. I afgørelsen var det en forudsætning, at medarbejderne var ansat på både aftaleindgåelsestidspunktet og på udstedelsestidspunktet. Det var desuden en forudsætning, at ordningen samlet set forløb over en periode på 12 måneder. Se SKM2008.889.SR.

I en sag sluttede Skatterådet, at kontraktansatte ikke kan udelukkes fra deltagelse i en medarbejderaktieordning med den begrundelse at de er kontraktansatte. De kontraktansatte skal derfor tilbydes deltagelse. Se SKM2009.155.SR.

Orlov

For medarbejdere på orlov er det af afgørende betydning, om medarbejderne har en lovfæstet ret til at afholde orloven. Hvis medarbejdere holder orlov, som de har lovfæstet ret til, kan de ikke afskæres fra at deltage i en medarbejderaktieordning efter LL (ligningsloven) § 7 A.

Ved tildeling af medarbejderaktier kombineret med lønomlægning har Skatterådet har bekræftet i en sag, at medarbejdere på lovbestemt ulønnet orlov kan tildeles et forholdsmæssigt antal aktier, svarende til den faktiske lønnedgang. Se SKM2007.785.SR.

Er der i stedet tale om afholdelse af orlov, der individuelt kan aftales med arbejdsgiveren, vil medarbejdere formentlig kunne afskæres eller deres deltagelse gradueres, uden at ordningen vil miste sin almene karakter. Se SKM2001.229.LR.

Medarbejdere, der på tildelingstidspunktet er i opsagt stilling

Medarbejdere kan deltage i en ordning med gratisaktier, selvom de på tildelingstidspunktet er opsagt af virksomheden. De tildelte aktier mister dog deres skattebegunstigelse. Se SKM2008.310.SR og SKM2006.512.SR. I begge afgørelser forblev de øvrige aktier skattefrie. De opsagte medarbejdere blev beskattet af værdierne som almindelig lønindkomst.

Landsskatteretten fastslog i en sag, at medarbejderaktier ikke var omfattet af skattefritagelsen i LL (ligningsloven) § 7 A, når den ansatte var fratrådt på tidspunktet for den årlige tildeling af medarbejderaktier. Se SKM2009.605.LSR.

I en sag fastslog Skatterådet, at aktier, omfattet af funktionærlovens § 17a, som medarbejderne havde fået tildelt i medfør af Sø- og Handelsrettens dom, ikke var omfattet af skattefriheden i LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2, fordi de pågældende medarbejdere ikke var ansat i uopsagt stilling på tidspunktet for den årlige tildeling af aktier. Medarbejderne skulle beskattes af den værdi, aktierne havde på det tidspunkt, hvor aktierne burde være tildelt medarbejderne. Da medarbejdernes krav på aktier havde været bestridt, skulle beskatningstidspunktet udskydes til det år, hvor Sø- og Handelsrettens dom blev endelig. Se SKM2008.310.SR.

Spørgsmålet om aktiernes skattefrihed efter LL (ligningsloven) § 7 A blev anket til Østre Landsret, der tiltrådte Skatterådets afgørelse. I en anden sag, hvor nogle medarbejdere, der var opsagte, ønskede skattefrihed for tildelte medarbejderaktier omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, nåede retten frem til, at de tildelte aktier ikke kunne omfattes af LL (ligningsloven) § 7 A. Det var afgørende, at medarbejderne var i opsagte stillinger på tidspunktet for erhvervelsen af medarbejderaktierne. Og det blev lagt til grund, at erhvervelsen var sket på det tidspunkt, hvor bestyrelsen i selskabet traf beslutning om at tildele medarbejderaktier. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at grundlaget for bestyrelsens beslutning om tildeling af medarbejderaktier var økonomiske målsætninger, der var varslet inden opsigelsen af medarbejderne. Se SKM2011.416.ØLR. Sagen er anket til Højesteret.

Se også

Se også afsnit

  • C.B.2.1.5 om aktiers anskaffelsessum
  • C.B.2.1.6 om aktiers anskaffelsestidspunkt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2013.324.HR Medarbejdere, der var opsagte, ønskede skattefrihed for tildelte medarbejderaktier omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A. Retten nåede frem til, at de tildelte aktier ikke kunne omfattes af LL (ligningsloven) § 7 A. Det var afgørende, at medarbejderne var i opsagt stilling på tidspunktet for erhvervelsen af medarbejderaktierne, og det blev lagt til grund, at erhvervelsen var sket på det tidspunkt, hvor bestyrelsen i selskabet traf beslutning om at tildele medarbejderaktier. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at grundlaget for bestyrelsens beslutning om tildeling af medarbejderaktier var økonomiske målsætninger, der var varslet inden opsigelsen af medarbejderne. Ansat i uopsagt stilling på "erhvervelsestidspunktet".

Tidligere instans, se SKM2011.416.ØLR og SKM2008.310.SR.

Landsskatteretten

SKM2009.605.LSR

Landsskatteretten nåede frem til, at medarbejderaktier tildelt efter fratrædelse ikke var omfattet af skattefrihed efter LL (ligningsloven) § 7 A.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2009.155.SR

Skatterådet besvarede en række spørgsmål vedrørende kontantslønsnedgang, omfattede og udelukkede medarbejdere, udstedelse af partialobligationer, medarbejdernes indtrædelsestidspunkter i og udtrædelsestidspunkter af ordningen, opgørelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid og opgørelse af medarbejdernes årsløn i relation til en medarbejderobligationsordning efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3. Opsagt til pension eller efterløn. Kontraktansatte.

 

SKM2008.889.SR

Skatterådet bekræftede, at en konkret medarbejderobligationsordning mod kontantlønnedgang efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 3, fortsat opfyldte betingelserne, uanset at den periode, hvor nogle medarbejdere kunne opsiges, genansættes og fortsætte i ordningen, ændres fra 14 dage til 6 måneder. Genansættelse indenfor 6 måneder.

 

SKM2008.751.SR

Skatterådet bekræftede, at en medarbejderobligationsordning mod kontantlønnedgang i 18 på hinanden følgende måneder, hvor obligationerne udstedes af 3 omgange, også kan omfatte sæsonmedarbejderne i virksomheden. Når disse genansættes - efter et midlertidigt arbejdsophør - kan de genindtræde i ordningen. Det vil sige, at sæsonmedarbejderens akkumulerede lønnedsættelse i de 18 måneder, som obligationsordningen løber, kunne anvendes til erhvervelse af obligationer. Det blev bemærket, at kravet i LL (ligningsloven) § 7A, stk. 2, 3. pkt., for fastansatte om, at "de ansatte på erhvervelsestidspunktet, skal være ansat i uopsagt stilling", for så vidt angår ordninger, hvor der sker kontantlønnedgang, er det tidspunkt, hvor obligationerne udstedes. Sæsonmedarbejdere.

 

SKM2008.654.SR

Ligningsrådet fastslog, at det var bedst stemmende med rådsdirektiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansatte at tillade, at tidsbegrænset ansatte er omfattet af en medarbejderaktieordning på lige fod med de øvrige ansatte. Afgrænsningen var derefter i overensstemmelse med LL (ligningsloven) § 7 A. Åremålsansatte.

 

SKM2008.478.SR

Skatterådet bekræftede, at et selskab kan tildele aktier mv. efter LL (ligningsloven) § 7 A til medarbejdere, der er ansat på erhvervelsestidspunktet, men som er i opsagt stilling, når de umiddelbart i forbindelse med fratrædelsen forlanger udbetaling af en skattebegunstiget pensionsopsparing og udbetalingen sker som en "normal" udbetaling fordi efterlønsalderen er opnået, jfr. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Opsagt til pension eller efterløn.

 

SKM2007.785.SR

Skatterådet bekræftede, at udstationerede medarbejdere og medarbejdere på lovbestemt ulønnet orlov kan tildeles et forholdsmæssigt antal aktier ultimo året, svarende til den faktiske lønnedgang, ved tildeling af medarbejderaktier efter reglerne i LL (ligningsloven) § 7 A kombineret med kontantlønnedgang. Det er en betingelse, at der indgås aftale herom. Aftalen kan alene indgås med fremadrettet virkning. Lovbestemt ulønnet orlov.

 

SKM2006.512.SR

Skatterådet bekræftede, at medarbejdere, der er i uopsagt stilling på tidspunktet for fastsættelsen af den årlige tildeling er omfattet af skattefriheden i LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2, selvom medarbejdere, der er i opsagt stilling på tidspunktet for fastsættelsen af den årlige tildeling, også tildeles et antal aktier, "som om" de deltog i ordningen på lige fod med de uopsagte medarbejdere. Det har ingen betydning for vurderingen, om de aktier, der tildeles medarbejdere i opsagt stilling, båndlægges eller ej. Uopsagt stilling på tildelingstidspunktet.

 

SKM2001.560.LR

Ligningsrådet tiltrådte, at et medarbejderaktieprogram, der omfattede åremålsansatte, men som udelukkede ledende medarbejdere, var etableret i overensstemmelse med LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2. Åremålsansatte.

 

SKM2001.525.LR

Ligningsrådet godkendte i en bindende forhåndsbesked, at den beskrevne ordning opfyldte betingelserne i LL (ligningsloven) § 7A, under forudsætning af, at de deltagende medarbejdere var ansat i koncernen på retserhvervelsestidspunktet.

Det er i den beskrevne ordning en betingelse for at tegne aktier, at medarbejderne den 1. maj 2001 er fastansat i uopsagt stilling i et af koncernens selskaber. Ligningsrådet skal hertil bemærke, at det i LL (ligningsloven) § 7 A er bestemt, at medarbejdere på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling. Det var således en forudsætning for skattefrihed, at medarbejderen ikke bare var ansat i koncernen den 1. maj 2001, men også på det tidspunkt, hvor han erhvervede endelig ret til medarbejderaktierne. Opsagt til pension eller efterløn.

 

SKM2001.229.LR

Medarbejdere på barselsorlov eller anden orlov hvortil der er en lovfæstet ret kan ikke udelukkes fra at deltage i en medarbejderaktieordning. Et dansk datterselskab kan købe aktier hos et udenlandsk moderselskab til brug i en medarbejderaktieordning og således opnå fradrag. Ulovbestemt orlov.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.