Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.8.2.3 Båndlæggelsesperioden

Indhold

Dette afsnit handler om båndlæggelsesperioden for gratisaktier efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Salg efter båndlæggelsen
  • Anskaffelsesværdi
  • Anskaffelsestidspunktet for aktierne
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det er en betingelse, at medarbejderen ikke kan overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over aktierne, før 7 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted, jf. LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Aktierne mv. kan dog stilles til sikkerhed efter reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 39, stk. 3, når der er ydet henstand med betalingen af skatter, der er pålignet efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 38, stk. 5. Det betyder, at også ansatte, hvis skattepligt til Danmark ophører på grund af en udstationering, og som får henstand med betalingen af den udløste skat, kan lægge deres medarbejderaktier til sikkerhed for betalingen af skatten uanset båndlæggelseskravet.

Salg efter båndlæggelsen

Se afsnit C.A.5.17.8.4.5 Båndlæggelse om de generelle betingelser for båndlæggelse og salg efter båndlæggelse.

Anskaffelsesværdi

Hvis medarbejderaktierne erhverves uden betaling, anses aktierne skattemæssigt for anskaffet til handelsværdien på tildelingstidspunktet, så denne værdi lægges til grund ved opgørelsen af eventuel skattepligtig gevinst. Se TfS 1995, 684 LSR.

Anskaffelsestidspunktet for aktierne

For medarbejderaktieordninger efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2 anses udlodningsdagen som anskaffelsestidspunktet. Ligningsrådet har udtalt, at udlodningstidspunktet i LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2 er tidspunktet for bestyrelsens beslutning om udlodning af medarbejderaktier. Se SKM2002.316.LR.

I de situationer, hvor en udlodning ikke sker efter en bestyrelsesbeslutning, er udlodningstidspunkt for gratisaktier tidspunktet for generalforsamlingens beslutning.

I en situation, hvor en medarbejderaktieordning, der var omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2, var kombineret med en bruttotrækordning fandt Ligningsrådet, at der først var indgået en endelig bindende aftale mellem selskabet og medarbejderen på det tidspunkt, hvor medarbejderen havde accepteret selskabets tilbud. Se SKM2004.415.LR. 

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.8.3.3 om de generelle betingelser for båndlæggelsen. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

TfS 1995, 684 LSR

Medarbejderaktier, der tildeltes efter bestemmelsen i LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 2, ansås for anskaffet til handelsværdien på tildelingstidspunktet. Tildelingstidspunktet.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2004.415.LR

Ligningsrådet fastholdt, at retserhvervelsestidspunktet var det afgørende tidspunkt for værdiansættelsen af aktierne, der derfor ikke kunne værdiansættes ud fra en vægtet gennemsnitskurs for selskabets A-aktier for alle handler på Københavns Fondsbørs i en nærmere angiven periode. Retserhvervelsestidspunktet

 

SKM2002.316.LR

Ligningsrådet nåede i afgørelsen frem til, at udlodningstidspunktet for gratisaktier er tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Tidspunktet for bestyrelsens beslutning.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.