Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.8.2.2 Beløbsgrænsen

Indhold

Dette afsnit handler om beløbsgrænsen, der er fastsat som maksimum for tildelinger af gratisaktier efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Værdiansættelsen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Indkomstskattefritagelsen omfatter højst en udlodning på et grundbeløb på 22.800 kr. (2011) årligt til hver ansat. Beløbet reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20. Værdien af aktierne opgøres på tidspunktet for udlodningen. Hvis aktiernes værdi overstiger denne beløbsgrænse, er medarbejderen personligt indkomstskattepligtig af det overskydende beløb som yderligere løn, der medregnes som B-indkomst.

Der kan både være tale om nyudstedelse af aktier og overdragelse af selskabets beholdning af egne aktier.

Værdiansættelsen

Ved værdiansættelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal man bruge: "Alle handler"-kursen kl. 17.00 den aktuelle dag. Det er en gennemsnitskurs, der beregnes af Københavns Fondsbørs. Se TfS 1998, 324 TSS. Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier), skal værdiansættes til handelsværdien. Se TfS 1995, 684 LSR om anskaffelsessummen for medarbejderaktier, der er erhvervet uden betaling efter LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2.

I en sag godkendte Ligningsrådet en ordning, hvor en aftale om kontantlønnedgang blev kombineret med en medarbejderaktieordning, der var omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 1, nr. 2. Medarbejderens accept af selskabets tilbud blev anset for retserhvervelsestidspunktet og dermed det afgørende tidspunkt for værdiansættelsen af aktierne. Se SKM2004.415.LR.

Se også

Se også afsnit C.B.3.5.4.4 Aktier om værdiansættelse af aktier.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

TfS 1995, 684 LSR

Medarbejderaktier, der tildeltes efter bestemmelsen i LL (ligningsloven) § 7 A, stk. 2 ansås for anskaffet til handelsværdien på tildelingstidspunktet. Værdiansættelsestidspunktet på tildelingstidspunktet.

 

Skatterådet og Ligningsrådet mv.

SKM2004.415.LR

Ligningsrådet fastholdt, at retserhvervelsestidspunktet var det afgørende tidspunkt for værdiansættelsen af aktierne, der derfor ikke kunne værdiansættes ud fra en vægtet gennemsnitskurs for selskabets A-aktier for alle handler på Københavns Fondsbørs i en nærmere angiven periode. Værdiansættelse på retserhvervelsestidspunktet.

 

TfS 1998, 324 TSS

Told- og Skattestyrelsen meddelte, at ved fastsættelse af kursværdien for værdipapirer, der er noteret på Københavns Fondsbørs, skal anvendes den af Københavns Fondsbørs beregnede gennemsnitskurs "Alle-handler"-kursen kl. 17.00. Værdiansættelse af aktier optaget til handel på et reguleret marked.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.