Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.17.3.7 Beskatning af medarbejderen

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan og hvornår medarbejderen beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Aktiernes anskaffelsessum
  • Aktiernes anskaffelsestidspunkt
  • Uudnyttede købe- og tegningsretter
  • Samspillet med andre skatteregler
  • Genoptagelse af årsopgørelsen.

Se også

Se også afsnit C.B.2.10.3 Salg til det udstedende selskab og visse datterselskaber om beskatning ved salg af aktier og tegningsretter til det udstedende selskab, LL (ligningsloven) § 16 B.

Regel

Hovedprincippet i en medarbejderaktieordning efter LL (ligningsloven) § 7 P, er, at der først skal ske beskatning, når aktierne sælges.

Medarbejderen skal ikke medregne værdien ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst på retserhvervelses- eller udnyttelsestidspunktet. Det modtagne vederlag skal altså ikke beskattes som løn.

Først ved salget af de aktier, der modtages direkte eller erhverves på grundlag af de tildelte købe- og tegningsretter, skal der ske beskatning efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, da LL (ligningsloven) § 7 P ikke indeholder en selvstændig beskatningshjemmel.

Se også

Se også afsnit C.B.2.2 Personers afståelse af almindelige aktier og medarbejderaktier om beskatning af aktier efter aktieavancebeskatningsloven.

Aktiernes anskaffelsessum

Aktierne anses som udgangspunkt for anskaffet til den værdi, som medarbejderen betaler for aktien med beskattede midler. Hvis medarbejderen modtager aktierne uden betaling, er anskaffelsessummen 0 kr.

Aktier, der er købt eller tegnet på baggrund af købe- og tegningsretter, anses for anskaffet til udnyttelseskursen med tillæg af en eventuel egenbetaling for købe- og tegningsretterne.

Aktiernes anskaffelsestidspunkt

Aktier, der er købt eller tegnet på baggrund af købe- og tegningsretter, er anskaffet på udnyttelsestidspunktet. Det er de samme principper, som gælder i KGL (kursgevinstloven) § 33, stk. 1, sidste pkt.

Hvis medarbejderen har modtaget aktier og ikke købe- og tegningsretter, anses aktien for anskaffet på retserhvervelsestidspunktet.

Se også

Se afsnit C.B.2.1.6.1 Hvornår er en aktie anskaffet eller afstået? Hvornår er en aktie anskaffet eller afstået.

Uudnyttede købe- og tegningsretter

Tildelte købe- og tegningsretter til aktier er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 P, selv om de udløber uudnyttet.

Hvis en tegningsret, der er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 1, udløber uudnyttet, bortfalder en eventuel beskatning af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningslovens bestemmelser. Se LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 9.

For køberetter følger det af kursgevinstloven, at skattelovgivningens almindelige regler skal finde anvendelse. Se KGL (kursgevinstloven) § 30, stk. 3, 3. pkt., jf. stk. 6. Når køberetter udløber uudnyttet, sker der ingen beskatning hos medarbejderen. Selskabet vil heller ikke have fradragsret for lønomkostningen.

Samspillet med andre skatteregler

Reglen i LL (ligningsloven) § 7 P går forud for reglerne i LL (ligningsloven) §§ 16 og 28 om beskatning som løn på retserhvervelses- eller udnyttelsestidspunktet. Det betyder, at vederlaget ikke beskattes som løn efter reglerne i LL (ligningsloven) § 16 eller LL (ligningsloven) § 28, jf. SL (statsskatteloven) § 4, i de tilfælde, hvor vederlaget er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 1-10. Se LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 11.

Der er ikke noget til hinder for, at den ansatte i samme år modtager købe- og tegningsretter for 10- eller 20 pct. af årslønnen efter LL (ligningsloven) § 7 P og herudover modtager købe- og tegningsretter efter LL (ligningsloven) § 28.

Hvis en købe- eller tegningsret udnyttes ved kontant udbetaling til den ansatte, vil betingelserne for at anvende LL (ligningsloven) § 7 P ikke være opfyldt. Retten skal derfor beskattes på udnyttelses- eller salgstidspunktet efter LL (ligningsloven) § 28. Hvis betingelserne i LL (ligningsloven) § 28 ikke er opfyldt, beskattes retten på retserhvervelsestidspunktet efter reglen i LL (ligningsloven) § 16. Se LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 12.

Ophører den ansattes skattepligt til Danmark, kan aktier, købe- og tegningsretter ikke længere være omfattet af LL (ligningsloven) § 7 P. Vederlaget bliver derfor omfattet af reglerne i LL (ligningsloven) §§ 16 og 28, jf. SL (statsskatteloven) § 4. Se LL (ligningsloven) § 7 P, stk. 13.

Se også

Se også afsnit >C.A.5.17.3.8< om fraflytning.

Genoptagelse af årsopgørelsen

Hvis det konstateres, at LL (ligningsloven) § 7 P alligevel ikke kan anvendes, og modtagne aktier, mv. derfor skal beskattes på retserhvervelsestidspunktet eller på udnyttelses- eller salgstidspunktet, skal årsopgørelsen genoptages med henblik på lønbeskatning af aktierne mv.

Tilsvarende vil selskabet kunne få genoptaget sin årsopgørelse med henblik på at få fradrag for den modsvarende udgift. Genoptagelse vil kunne ske inden for fristerne for genoptagelse efter reglerne i SFL § 26, stk. 2, eller SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2, nr. 1.

Se også

Se også afsnit

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.