Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvornår anses en aktie for anskaffet? Hvornår anses en aktie for afstået?

C.B.2.1.6.1 Hvornår er en aktie anskaffet eller afstået?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår en aktie er anskaffet eller afstået.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

En aktie er anskaffet eller afstået på det tidspunkt, hvor der er en endelig og bindende aftale om anskaffelsen eller afståelsen.

Anskaffelses- og afståelsestidspunkternes betydning

Anskaffelsestidspunktet kan fx have betydning for anvendelsen af overgangsregler ved ny lovgivning.

Afståelsestidspunktet kan fx være afgørende for, i hvilket indkomstår beskatningen foretages og ved ikrafttrædelsesregler for ny lovgivning.

Når en aktionær ejer aktier med samme rettigheder, som er erhvervet på forskellige tidspunkter, anses de først erhvervede aktier for de først afståede. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5, stk. 1. Aktier, der er båndlagt efter LL (ligningsloven) § 7 A, regnes dog først med fra det tidspunkt, hvor båndlæggelsen ophører. Se C.B.2.1.7.1 Hvilken aktie anses for afstået (FIFO-princippet)? om hvilken aktie der anses for afstået (FIFO-princippet). Se C B.2.3.5 om gevinst og tab ved afståelse af iværksætteraktier.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.533.HR

Salg af aktier. Aftale om købe- og salgsret. Købe- eller salgsrets manglende udnyttelse usandsynlig. Afståelsestidspunkt var tidspunkt for aftalens indgåelse.

 

SKM2005.490.HR

Salg af aktier. Samtidig udstedt køberet. Køberets manglende udnyttelse usandsynlig. Manglende dispositionsret i strid med køberet. Afståelsestidspunktet var tidspunkt for aftalens indgåelse.

Se også TfS 1999, 214 H i C.B.2.1.4.12 Købe- og forkøbsretter om købe- og forkøbsretter.

SKM2001.126.HR

Salg af aktier. Anskaffelsestidspunkt var tidspunkt for overgang af ejendomsret ved underskrevne fondsnotaer.

 

Byretsdomme

SKM2010.259.BR

Salg af aktier. Betaling i et bestemt antal aktier et år senere eller beløb svarende til kursværdien på betalingstidspunkt. Kursrisiko var sælgers fra aftaletidspunktet. Afståelsestidspunkt var tidspunkt for aftalens indgåelse.

 

SKM2008.825.BR

Salg af aktier. Ifølge depotbank sket i 2001. Uklarhed om pengeoverførsler. Aftale dateret i 2000. Afståelsestidspunkt var i 2000.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2002.399.VLR

Salg af aktier. Salgsret udnyttet i 1995. Uenighed om vilkår, forlængelse af salgsrets løbetid og sælgers manglende selvangivelse af salg i 1995. Afståelsestidspunkt var i 1996.

 

Skatterådet

SKM2008.831.SR

Køb af investeringsforeningsbeviser. Handelsdatoen lægges til grund ved fastsættelsen af tidspunktet for køb eller salg af aktier. Valørdatoen er ikke afgørende. Bestilling af investeringsforeningsbeviserne kunne ikke sidestilles med et køb.

 

SKM2008.803.SR

Salg af aktier. Betinget aftale om køberet og salgsret. Manglende udnyttelse sandsynlig. Afståelsestidspunkt først på udnyttelsestidspunkt.

Se også SKM2008.837.SR.

SKM2008.759.SR

Salg af aktier. Samtidig udstedt køberet og salgsret. Manglende udnyttelse sandsynlig. Afståelsestidspunkt først på udnyttelsestidspunkt.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.