Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.5.15.7 Undtagelse 6: Arbejdsgiverbetalte covid-19-test og værnemidler

>Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvilke goder er omfattet af reglen?
  • Personkreds
  • Arbejdsgivers fradragsret.

Regel

Der er skattefrihed for værdien af test for covid-19, test for antistoffer for covid-19 og personlige værnemidler, der har til formål at begrænse spredningen af smitte med covid-19, når test og værnemidler modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt eller som led i virket som medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Skattefriheden omfatter test af personen selv og dennes husstand.

Se LL (ligningsloven) § 30, stk. 7.

Reglen er indført ved lov nr. 533 af 27. marts 2021 med tilbagevirkende kraft fra og med indkomståret 2020. (Se lovens § 3, stk. 3).

Reglen er motiveret af et politisk ønske om, at "… sikre, at ansatte m.fl. ikke bliver beskattet, når de får test for covid-19, test for antistoffer for covid-19 og personlige værnemidler af deres arbejdsgivere m.fl. Herved ønsker regeringen at understøtte, at arbejdsgivere m.fl. bidrager til at begrænse spredningen af smitte med covid-19 ved at tilbyde test og værnemidler til deres ansatte m.fl." Se bemærkninger til lovforslag nr. 161 af 2. oktober 2021.

Hvilke goder er omfattet af reglen?

Reglen gælder:

  • Test for covid-19, test for antistoffer for covid-19 
  • Personlige værnemidler, der har til formål at begrænse smitte med covid-19.

Covid-19-test og test for antistoffer for covid-19

Test for covid-19 kan både være PCR-test (Polymerase Chain Reaction) og andre former for test, herunder de forskellige former for kviktest. Sådanne test viser, om testpersonen på testtidspunktet er smittet. Test for antistoffer for covid-19, viser om testpersonen har haft covid-19. Begge typer er efter ordlyden omfattet af skattefritagelsen.  

Idet loven ikke specificerer testene nærmere, kan også eventuelt fremtidige nye testmuligheder være omfattet. Det bemærkes dog, at skattefritagelsen ikke gælder andre sygdomme end covid-19.

Personlige værnemidler

Ved personlige værnemidler, der har til formål at begrænse spredningen af smitte med covid-19 forstås alt udstyr, herunder beklædning, der er bestemt til at skulle beskytte en selv eller andre mod smitte med covid-19, og ethvert tilbehør, der tjener dette formål. Det omfatter således bl.a. masker, mundbind, visir og handsker. Det er ikke en betingelse for skattefritagelsen, at det pågældende værnemiddel er CE-godkendt/godkendt som personligt værnemiddel.

Som det fremgår, er det bredt defineret, hvad der kan anses som personlige værnemidler omfattet af reglen. Det skal være udstyr, der er bestemt til at beskytte en selv eller andre.

Personkreds

Personkredsen er beskrevet i bestemmelsen. Testen eller de personlige værnemidler skal være givet:  

  • som led i et ansættelsesforhold
  • som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt
  • som led i virket som medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Se LL (ligningsloven) § 30, stk. 7.

Det er samme personkreds, som for personalegoder generelt. Se LL (ligningsloven) § 16 og afsnit C.A.5.1.1 Regler for personalegoder Regler for personalegoder under overskriften Anvendelsesområde.

Det er desuden specifikt nævnt, at også medarbejderens (m.fl.) husstand kan få covid-19-test og personlige værnemidler skattefrit:

Ved personens husstand forstås efter forslaget de personer, som den skattepligtige deler folkeregisteradresse med, jf. § 6, stk. 1, i lov om Det Centrale Personregister.

Se bemærkninger til lovforslag nr. 161 af 2. oktober 2021.

Arbejdsgivers fradragsret

I tilknytning til skattefriheden i LL (ligningsloven) § 30, stk. 7, er det i det efterfølgende stk. 8 bestemt, at arbejdsgivers (m.fl.) udgifter til test og personlige værnemidler omfattet af skattefriheden er fradragsberettigede.

Arbejdsgivere (m.fl.) har fradragsret for udgifter til covid-19-test af medarbejdere (m.fl.) og personlige værnemidler, når dette har en tilknytning til virksomhedens drift. Se SL (statsskatteloven) § 6.

Bestemmelsen i LL (ligningsloven) § 30, stk. 8, er indført, for at der ikke kan opstå tvivl om, at i alle tilfælde, hvor test og værnemidler er givet skattefrit, har arbejdsgiveren også fradragsret.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.