Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvilke fradrag har man som hundefører?

C.A.4.3.2.13 Hundeførere

Indhold

Dette afsnit handler om hundeføreres fradrag for udgifter ved deres erhverv. I afsnittet er kun medtaget fradrag, hvor der gør sig særlige forhold gældende for hundeførere. For øvrige fradrag henvises til de generelle afsnit om fradrag for den pågældende udgift.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Fradragets størrelse
 • Refundere udgifter efter regning
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • C.A.4.3.1.1 om fradrag for lønmodtager
 • C.A.4.3.1.2 om udgifter til rejser, dobbelt husførelse, flytning og overarbejde
 • C.A.4.3.1.3 om fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring
 • C.A.4.3.1.4 om udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur
 • C.A.4.3.1.5 om repræsentationsudgifter
 • C.A.4.3.1.6 om fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer.
 • C.A.4.3.1.7 om udgifter til værktøj og arbejdstøj
 • C.A.4.3.1.8 om lønmodtagerens betaling til arbejdsgiveren for tab
 • C.A.4.3.1.9 om lønmodtagerens tab ved tyveri
 • C.A.4.3.1.10 om afskrivning på driftsmidler, herunder pc'er og arbejdstøj
 • C.A.4.3.1.11 om fradrag for advokatudgifter.

Regel

Personer, der i ansættelsesforhold træner og afretter brugshunde, yder pension til sådanne hunde eller arbejder som hundeførere, kan foretage fradrag for dokumenterede udgifter til hundeholdet efter SL (statsskatteloven) § 6, litra a. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag, der er omfattet af begrænsningen af bundfradraget i LL (ligningsloven) § 9, stk. 1. I 2021 er bundfradraget på 6.500 kr., (6.300 kr. i 2020). Se afsnit C.A.4.3.1.1 om fradrag for lønmodtager og bundfradraget.

Fradragets størrelse

Det er hovedreglen for fradrag efter SL (statsskatteloven) § 6, litra a, at udgifterne skal dokumenteres. Dette gælder for fx instruktører af fører- og servicehunde, skytter og vildtforvaltere på godser mv, der som led i deres ansættelse arbejder med flere forskellige hunde samtidig, eller er forpligtet til flere forskellige typer hundehold. Hvis arbejdsgiveren som led i aflønningen yder tillæg til hundeholdet, er dette i lighed med andre løntillæg skattepligtigt. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at hundehold for de nævnte persongrupper ikke kan sammenlignes med hundeførere indenfor fx politiet eller vagtværn.

Politiets hundeførere modtager et tillæg, der benævnes hundetillæg, som tilsigter at dække de faktiske omkostninger ved hundeholdet. Politiets hundeførere kan derfor få et fradrag, der svarer til størrelsen af dette tillæg. Politiets hundeførere modtager udover hundetillægget også et særligt hundeførertillæg, som kompensation for, at det omkostningsdækkende hundetillæg er skattepligtigt. Dette tillæg er ikke fradragsberettiget. Der er ikke fradrag for udgifter, der overstiger hundetillæggets størrelse. Derudover modtager førere af godkendte politihunde og hunde med træningstilladelse refusion af udgifter til dyrlægebehandling, medicin, nødvendige vaccinationer og obligatorisk røntgenfotografering.

Hundeførere i vagtværn kan foretage fradrag efter samme princip som gælder for politiet. En hundefører ved ISS Securitas fik udbetalt et hundeførertillæg, som han mente var skattefrit. Skattemyndighederne, herunder Landsskatteretten, fandt, at tillægget var skattepligtigt, og at en skønnet udgift, der var væsentligt mindre end det udbetalte tillæg, kunne fratrækkes som en lønmodtagerudgift efter modregning af bundfradraget i LL (ligningsloven) § 9, stk. 1. Ved domstolene blev der indgået forlig, hvorefter sagen blev hjemvist til ligningsmyndighederne, så der ved udøvelsen af skønnet over udgifternes størrelse blev taget udgangspunkt i politiets satser og arbejdsgiverens tillæg. Se TfS 1995, 157.

Refundere udgifter efter regning

Arbejdsgiveren kan afholde alle udgifter til hundeholdet eller refundere udgifterne efter reglerne om udlæg efter regning, uden at det har skattemæssige konsekvenser for hundeføreren. Se den daværende skatteministers svar på spørgsmål til Folketinget, TfS 1995, 254.

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1995, 157

En hundefører ved ISS Securitas fik udbetalt et hundeførertillæg, som han mente var skattefrit. Skattemyndighederne, herunder Landsskatteretten, fandt, at tillægget var skattepligtigt, og at en skønnet udgift, der var væsentligt mindre end det udbetalte tillæg, kunne fratrækkes som en lønmodtagerudgift efter modregning af bundfradraget i LL (ligningsloven) § 9, stk. 1. Ved domstolene blev der indgået forlig, hvorefter sagen blev hjemvist til ligningsmyndighederne, så der ved udøvelsen af skønnet over udgifternes størrelse blev taget udgangspunkt i politiets standardsatser og arbejdsgiverens tillæg. Fradrag.

Se lignende sag omfattet af forliget:

TfS 1995,150

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.