Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Kan man få fradrag for renteudgifter i kapitalindkomsten? Kan man få fradrag for driftsomkostninger i kapitalindkomsten? Hvor fradrages renteudgifter? Hvor fradrages et aktietab? Hvor foretages der fradrag for rentekorrektion?

C.A.4.2 Fradrag i kapitalindkomsten

Indhold

Dette afsnit handler om fradrag, der kan foretages i kapitalindkomsten.

Afsnittet indeholder:

Regel

Kapitalindkomsten opgøres efter reglerne i PSL (personskatteloven) § 4. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke indtægter og udgifter, der medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Det er nettobeløbet, der fremkommer ved opgørelsen af kapitalindkomsten, der skal beskattes. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1.

Der er særligt tale om indtægter og udgifter, der relaterer sig til den skattepligtiges formue, herunder kapitaludgifter og kapitaltab.

En række specifikke indtægter og fradrag skal under visse betingelser ikke henføres til kapitalindkomsten, men til den personlige indkomst i stedet for. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 3-7. Det er fx indtægter og udgifter ved køb og salg af fordringer, såfremt der er tale om næring.

Mulighed for fradrag i kapitalindkomsten fremgår primært af PSL (personskatteloven) § 4. Der kan i den øvrige del af skattelovgivningen være hjemmel til fradrag i kapitalindkomsten for bestemte udgifter.

Udgiftstyper, der giver fradrag i kapitalindkomsten

I PSL (personskatteloven) § 4 er nævnt de udgifter og tab, der kan fradrages i kapitalindkomsten. Det drejer sig om:

  • Renteudgifter samt fradrag efter LL (ligningsloven) § 6 og § 6 A. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 1
  • Kurstab efter kursgevinstloven. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 2
  • Nettokapitalafkast efter virksomhedsskatteloven. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 3 og 3a
  • Visse former for aktieudbytte. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 4
  • Visse aktietab. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 5 og nr. 5a
  • Beløb fra pengeinstitutter m.v, for gebyrer, provisioner m.fl., vedrørende investering i aktier eller et investeringsbeviser efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19C eller § 22. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 5b
  • Underskud fra boliger mv. ved udleje. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 6
  • Visse provisioner og præmier mv. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 7
  • Rentekorrektion for erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 8
  • Passiv deltagelse i visse interessentskaber og kommanditselskaber. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 9
  • Visse indbetalinger til realkreditinstitutter. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 10
  • Visse former for passiv udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 11
  • Vederlag til realkreditinstitutter omfattet af LL (ligningsloven) § 5 C. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 12
  • Afkast efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 3. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 13
  • Fortjeneste opgjort efter ejendomsavancebeskatningslovens regler. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 14
  • Skattepligtige eller fradragsberettigede beløb efter LL (ligningsloven) § 12 B. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 15
  • Skattepligtige eller fradragsberettigede beløb efter AL (afskrivningsloven) § 40 C. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 16 
  • Overskud ved lejeres og andelshaveres fremleje eller udlejning omfattet af ligningslovens § 15 Q, stk. 1 og 3. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 17
  • Driftsomkostninger vedrørende kapitalindkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 2

Bemærk

 • Den tidligere gældende PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 18 om udbytte efter LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 13 er ophævet med virkning pr. 1. januar 2013, jf. lov nr. 433 af 16. maj 2012.
 • Den tidligere gældende PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 9 om nedslag for visse pensionister er ophævet med virkning pr. 1. juli 2012, jf. lov nr. 433 af 16. maj 2012.
 • Den tidligere nummerering er rykket som følge af ophævelsen af nr. 9 og 18.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.