Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.3.4.5 Studerende, forskere mv.

Indhold

Dette afsnit henviser til andre afsnit vedrørende studerende, forskere mv.

Afsnittet indeholder:

  • Uddannelseslegater
  • Studierejselegater og legater til videnskabeligt arbejder
  • Statens uddannelsesstøtte (SU) og uddannelseshjælp.
  • Erkendtligheder

Uddannelseslegater

Se afsnit C.A.6.5.2 Uddannelseslegater mv. om uddannelseslegater.

Studierejselegater og legater til videnskabeligt arbejde.

Se afsnit C.A.6.5.3 Studierejselegater og legater til videnskabeligt arbejde om studierejselegater og legater til videnskabeligt arbejde.

Statens uddannelsesstøtte (SU) og uddannelseshjælp

Se afsnit C.A.3.6.3 SU og uddannelseshjælp om statens uddannelsesstøtte (SU) og uddannelseshjælp.

Erkendtligheder

Ved lov nr. 435 af 8. maj 2017 (lov om ændring af universitetsloven, SU-loven og andre love), er det, fra den 1. juli 2017, blevet muligt for virksomheder, at give erkendtligheder til ulønnede projektorienterede forløb, praktik og studieophold, der er i ophold hos virksomheden.

Erkendtligheden skal ses som et udtryk for en påskønnelse under opholdet i virksomheden.

Betingelserne for at den studerende og eleven kan opnå en erkendtlighed i forbindelse med et projektorienteret forløb eller ulønnet praktikophold i tilknytning til en virksomhed i Danmark, uden for uddannelsesinstitutionen er:

  • At den pågældende ikke indgår som arbejdskraft under opholdet
  • At den pågældende selv, evt. i samarbejde med uddannelsesinstitutionen, fastlægger rammerne for opholdet
  • At der ikke er en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen feriegodtgørelse
  • At erkendtligheden ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn kan påregne at modtage,
  • At det er frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende en erkendtlighed, og
  • At beløbet ikke må være højere end svarende op til 3.000 kr. om måneden.

Det er herudover et krav, at uddannelsesinstitutionen kan godkende forløbet i Danmark eller i udlandet.

Da der ikke består et ansættelses- eller et tjenesteforhold, er det Skattestyrelsens opfattelse, at erkendtligheden skal beskattes som en B-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43 og kildeskattebekendtgørelsens §§ 18-19, modsætningsvis. Modtageren af erkendtligheden skal selv oplyse beløbet til Skatteforvaltningen. Modtagelsen af erkendtligheden skal kunne dokumenteres, fx ved kontooverførsel eller anden tilsvarende dokumentation.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.