Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Skal man betale skat af SU? Skal man betale skat af et bonusstipendium?

C.A.3.6.3 SU og uddannelseshjælp

Statens uddannelsesstøtte (SU)

Personer, der er studieaktive på en SU-berettiget ungdomsuddannelse eller en SU-berettiget videregående uddannelse, kan modtage statens uddannelsesstøtte. Uddannelsesstøtten er skattepligtig indkomst. Se SL (statsskatteloven) § 4.

Med virkning fra den 1. januar 2016 kan en studerende få udbetalt et bonusstipendium, hvis den studerende har færdiggjort en videregående uddannelse hurtigere end den normerede uddannelsestid. Se bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), § 20 b. Bonusstipendiet er skattepligtig indkomst efter SL (statsskatteloven) § 4.

Skattepligtige stipendier, der udbetales efter lov om statens uddannelsesstøtte, er A-indkomst. Se KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 2, litra c, og KSL (kildeskatteloven) bek. § 18, stk. 1, nr. 4. Der skal ikke indeholdes AM-bidrag af SU, da SU'en ikke er optjent i et ansættelsesforhold og ikke anses som et vederlag. Se AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 1, nr 1 og nr. 2. 

Stipendier, der udbetales efter reglerne i lov nr. 582 af 1. juni 2014 om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, er A-indkomst og omfattet af den begrænsede skattepligt. Se KSL (kildeskatteloven) bek § 18, stk. 1, nr. 46 og KSL § 2, stk. 1, nr. 26. 

Uddannelseshjælp

Det offentlige kan yde forskellige former for tilskud til personer, der deltager i uddannelser omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser og andre love om erhvervsmæssige uddannelser.

Godtgørelse ydet efter sådanne regler for tab af indtægt eller arbejdsmulighed er i overensstemmelse med de grundlæggende principper indkomstskattepligtig indkomst.  

Bemærk

En arbejdsgiver m.fl. kan afholde udgifter til uddannelse og kurser til sine ansatte, uden at de ansatte bliver skattepligtige af indkomsten. Se LL (ligningsloven) § 31 og afsnit C.A.5.4 Undervisning om undervisning og skattefrihed efter LL (ligningsloven) § 31.

Se også

Se også afsnit C.A.6.5 Legater om uddannelseslegater mv.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.