Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan beskattes man som dagplejemor? Hvordan beskattes en reservebedstemor? Kan en dagplejemor fratrække sine udgifter ved dagplejen?

C.A.3.4.2 Pasning af børn

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan indtægt, der erhverves ved pasning af børn, beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Børnedagplejere
  • Reservebedsteforældre
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Børnedagplejere

Børnedagplejeres indtægt, der stammer fra børnedagplejen, er skattepligtig indtægt og personlig indkomst. Børnedagplejere kan fratrække deres udgifter ved dagplejen i opgørelsen af deres skattepligtige indkomst, enten ved at bruge standardfradraget eller ved at fratrække de faktiske udgifter. Se LL (ligningsloven) § 9 H. Se om fradrag i C.A.4.3.2.3 Børnedagplejere Børnedagplejere.

Eksempel

En børnedagplejer er via det ligningsmæssige standardfradrag, der er på 60 pct. i 2019 og fremover, kompenseret for udgifter til renovation som følge af funktionen. Et månedligt tilskud på fx 300 kr. til dækning af børnedagplejerens udgift til renovation er en del af vederlaget og skal derfor lægges til børnedagplejerens personlige indkomst. Se SKM2008.564.SR.

Det tilskud, som forældre får efter § 34 i dagtilbudsloven til brug ved privat børnepasning, er skattefrit for forældrene, jf. LL (ligningsloven) § 7, nr. 9. Beløbet er dog skattepligtigt for børnedagplejeren sammen med en eventuel supplerende egenbetaling fra forældrene.

Se også

Reservebedsteforældre

Personer over 60 år, der som reservebedsteforældre passer syge børn i en privat husstand, skal ikke beskattes af den indtægt, de får for pasningen. Se LL (ligningsloven) § 7 Æ.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at opnå skattefriheden:

  • Personens samlede indtægt ved børnepasningen må ikke overstige et grundbeløb på 3.100 kr. årligt (2010-niveau). Beløbet reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20 og udgør 3.700 kr. for indkomståret 2021.
  • Udgifterne i forbindelse med børnepasningen må ikke fratrækkes i den skattepligtige indkomst.
  • Personen (reservebedsteforælderen) skal deltage i en ordning, som skal være administreret af kommunen eller en frivillig social organisation. Det skal blandt andet fremgå af foreningens eller fondens vedtægter, at ordningen er rettet mod syge børn. Ordningen skal være registreret som en reservebedsteforældreordning i den kommune, den fungerer i, og kommunen skal samtidig have registreret fondens eller organisationens vedtægter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2008.564.SR

Skatterådet bekræftede, at en børnedagplejer via det ligningsmæssige standardfradrag er kompenseret for udgifter til renovation som følge af funktionen. Et månedligt tilskud på fx 300 kr. til dækning af børnedagplejerens udgift til renovation er en del af vederlaget, og skal derfor lægges til børnedagplejerens personlige indkomst.

Månedligt tilskud til børnedagplejer skattepligtigt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.