Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvordan beskattes Folketingsmedlemmer? Hvordan beskattes et eftervederlag? Hvordan beskattes et privat bidrag til en politiker?

C.A.3.4.10 Folketingsmedlemmer

Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, der gælder for beskatningen af medlemmer af Folketinget.

Afsnittet indeholder:

  • Grundvederlag
  • Bolig
  • Kørsel i egen bil
  • Fradrag
  • Eftervederlag
  • Privat bidrag til en politiker.

Se også

Se også afsnit C.A.3.4.9 Medlemmer af Europa-Parlamentet om medlemmer af Europa-Parlamentet.

Grundvederlag

Folketingsmedlemmer får et grundvederlag og et omkostningstillæg. Se § 108 i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget.

Grundvederlaget skal regnes med til den personlige indkomst, hvorimod omkostningstillægget mv. er skattefrit. Se § 108 i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget.

Bolig

Folketinget kan vederlagsfrit stille en bolig til rådighed for et folketingsmedlem. Se § 109 a, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget. Værdien af en bolig, der stilles til rådighed for et medlem af Folketinget er skattefri. Se § 109 a, stk. 11 i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget.

Har Folketinget ikke mulighed for at stille en bolig til rådighed, kan medlemmet i stedet få dækket udgifter til hotel-overnatning. Se § 109 a, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget.

I særlige tilfælde kan Folketinget i stedet for at stille en bolig til rådighed eller dække udgifter til hotelovernatninger udbetale en godtgørelse for egentlige boligudgifter til fast supplerende bolig mod dokumentation. Se § 109 a, stk. 3 og 4 i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget. Godtgørelsen er skattefri. Se § 109 a, stk. 11 i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget.

Uden dokumentation kan der derudover udbetales 30.280 kr. pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse. Se § 109 a, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget. Godtgørelsen er skattefri. Se § 109, stk. 11 i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget.

Kørsel i egen bil

Folketinget kan yde godtgørelse for udgifter til kørsel i egen bil efter Skatterådets satser. Se § 109 b i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget. Godtgørelsen er skattefri. Se § 109 b, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget.

Fradrag

Der er ikke fradrag for de udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter, indenlandsk befordring mv. Se § 108, stk. 4 i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 om valg til Folketinget.

Eftervederlag

Et eftervederlag til et udtrådt medlem af Folketinget beskattes som almindelig indkomst, fordi et folketingsmedlem ikke er ansat. Se LL (ligningsloven) § 7 U.

Privat bidrag til en politiker

Privat ydet bidrag til en kandidat uden for partierne eller til en bestemt politiker inden for et parti er personlig indkomst for den pågældende efter SL (statsskatteloven) § 4. Se PSL (personskatteloven) § 3. Se også TfS 1995, 620, DEP, og TfS 1997, 553, TSS, og 554, alm. del spm. Se afsnit C.A.6.1.2 Gavebidrag til valgkampagner om gaver til valgkampagner.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.