Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Beskattes et personalelån? Skal man beskattes af et personalelån? Hvordan beskattes forskud på løn? På hvilket tidspunkt beskattes et gratiale? På hvilket tidspunkt beskattes provision?

C.A.3.1.1.4 Lån og andre indtægter fra arbejdsgiveren

Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af personalelån, forskud på løn, gratialer, provisioner og tantiemer.

Afsnittet indeholder:

  • Personalelån
  • Forskud på løn
  • Gratialer, provisioner og tantiemer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Personalelån

Et egentligt personalelån, der bygger på en aftale med vilkår om afdrag, forrentning og eventuel sikkerhedsstillelse, indgår ikke i den personlige indkomst.

Hvis sådan et lån derimod bliver eftergivet, er det personlig indkomst på tidspunktet for eftergivelsen. Se C.A.5.8.2 Personalelån om personalelån og C.A.6.1.5 Gældseftergivelse om gældseftergivelse.

Forskud på løn

Forskud på løn mv. anses som udgangspunkt for et lån. Der skal indeholdes A-skat i forskuddet. Se afsnit A.B.4.1.1.1 Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Forskuddet beskattes på det tidspunkt, hvor der er erhvervet ret til vederlaget, altså normalt når arbejdet er præsteret. Se SL (statsskatteloven) § 4. Se fx LSRM 1971, 17, der dog vedrører honorar.

Hvis der ikke er tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at modtageren ikke opfylder sin del af arbejdsaftalen, skal beskatning dog ske på udbetalingstidspunktet.

Eksempel

Her er et eksempel på en afgørelse, hvor forskud på løn blev anset for at være et lån:

En direktør havde i et par år været ansat i et firma til en periodisk udbetalt løn. Herudover foretog han visse hævninger på firmaets konto. Firmaet drog ikke anden konsekvens af hævninger, end at han måtte afgive en erklæring, hvor han erkendte, at hævningerne var uberettigede, og hvor han indvilligede i at afvikle gælden, ligesom han erklærede, at yderligere hævninger ville være grund til afskedigelse uden varsel. Ved revision blev det konstateret, at han alligevel foretog hævninger. Da skatteyderen erkendte, at der var tale om et gældsforhold, og da selskabet var af samme opfattelse, anså Landsskatteretten ikke det omhandlede beløb som indkomstskattepligtigt for skatteyderen. Se LSRM 1960, 17.

Gratialer, provisioner og tantiemer

Beskatning af gratialer, provisioner og tantiemer mv. følger de almindelige regler for beskatning af A-indkomst. Beskatningen skal ske på udbetalingstidspunktet, dog senest seks måneder efter endelig retserhvervelse.

Se også

Se C.A.3.5 Fratrædelsesgodtgørelser mv. om fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratialer mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1971, 17

En skatteyder indgik den 30. juni 1967 en skriftlig aftale med et forlag om udarbejdelse af en rejsebog. Delvis levering af manuskript skulle indledes pr. 1. juli 1968, og det komplette manuskript skulle være forlaget i hænde pr. 1. januar 1969. Forlaget udbetalte sjældent forskud, men da det omtalte arbejde var behæftet med væsentlige rejseudgifter i udlandet, havde skatteyderen ved aftalens underskrivelse modtaget 10.000 kr. som forudbetaling af det samlede honorar, der var opgjort til 23.400 kr. Landsskatteretten fandt efter det oplyste ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte, at skatteyderen for året 1967 udelukkende havde medregnet et beløb på 3.000 kr. i sin skattepligtige indkomst, fordi Landsskatteretten anså det for rimeligt, at det kun var de 3.000 kr., der vedrørte perioden.

Delvis skattepligtigt honorar.

LSRM 1960, 17

En direktør havde i et par år været ansat i et firma til en periodisk udbetalt løn. Herudover foretog han visse hævninger på firmaets konto.  Firmaet drog ikke anden konsekvens af hævninger, end at han måtte afgive en erklæring, hvor han erkendte, at hævningerne var uberettigede, og hvor han indvilligede i at afvikle gælden, ligesom han erklærede, at yderligere hævninger ville være grund til afskedigelse uden varsel. Ved revision blev det konstateret, at han alligevel foretog hævninger. Da skatteyderen erkendte, at der var tale om et gældsforhold, og da selskabet var af samme opfattelse, anså Landsskatteretten ikke det omhandlede beløb som indkomstskattepligtigt for skatteyderen.

Hævninger uden firmaets samtykke anset som lån.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.