Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.4.2.3.2.9 Pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for fradragsret/bortseelsesret for præmier og bidrag, men hvor kontohaveren ved kontoens oprettelse har givet afkald på denne ret (PBL § 53 A,

Indhold

Dette afsnit handler om pensionsordninger, der er oprettet i et dansk eller udenlandsk penge- eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne for, at ejeren af ordningen kan få fradrag mv. efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, men hvor ejeren ikke har ønsket at udnytte denne mulighed. Sådanne ordninger er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 8.

Afsnittet indeholder:

 • Omfattede ordninger
 • Baggrunden for reglen mv.
 • Hvornår er den udenlandske ordning ikke omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 8?
 • Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag
 • Beskatning af udbetalinger
 • Beskatning af afkast
 • Overgangsregler.

Omfattede ordninger

PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 8, omfatter pensionsordninger

 • som er oprettet i danske eller udenlandske pengeinstitutter eller kreditinstitutter, og
 • som er omfattet af fradrags-/bortseelsesreglerne i PBL kapitel 1,

men hvor kontohaveren ved kontoens oprettelse giver afkald på denne ret, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 8.

Reglen er indsat ved lov nr. 1339 af 19. december 2008.

Baggrunden for reglen mv.

Afkaldsmulighed for andre ordninger

PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 2 og 4, omfatter allerede livsforsikringer og pensionskasseordninger, der opfylder betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, men hvor ejeren/den pensionsberettigede giver afkald på beskatning efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) afsnit I.

Vandrende arbejdstagere

Lov nr. 1534 af 19. december 2007 (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) skabte på lignende måde en valgmulighed for vandrende arbejdstagere.

En vandrende arbejdstager med en pensionsordning, der er oprettet inden for EU/EØS, og som flytter til Danmark, kan beslutte, at den pågældende ordning ikke skal søges godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D. Det indebærer, at ordningen i stedet bliver omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 7, medmindre ordningen opfylder betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B.

Det kan forekomme, at ordningen er oprettet inden for EU/EØS, men at den ikke kan godkendes efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D. I så fald er ordningen omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 7, medmindre den opfylder betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B.

En vandrende arbejdstager, der har en pensionsordning oprettet inden for EU/EØS, kan ved flytning til Danmark derfor vælge mellem enten

 • at søge ordningen skattemæssigt godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C eller § 15 D, eller
 • at lade ordningen komme til beskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A eller, hvis betingelserne er opfyldt, PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B.

Afkaldsmulighed for penge- og kreditinstitutordninger

Ved samme lov (lov nr. 1534 af 19. december 2007) blev PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A udvidet til også at gælde for penge- og kreditinstitutordninger, der ikke omfattes af PBL kapitel 1. Bestemmelsen blev indsat som PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 7. Baggrunden var, at fradragsretten mv. blev udvidet til at gælde pensionsordninger i udenlandske pensionsinstitutter.

For pensionsordninger oprettet i penge- og kreditinstitutter, der ikke omfattes af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, som nævnt i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 7, var der imidlertid ikke mulighed for - ligesom tilfældet er for andre ordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) 53 A - at give afkald på beskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1. Lov nr. 1339 af 19. december 2008 indførte derfor mulighed for at fravælge, at en pensionsordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, beskattes efter reglerne i afsnit I.

Det er en betingelse, at pensionsopspareren positivt og ved ordningens oprettelse tilkendegiver, at ordningen ønskes oprettet uden fradrags- eller bortseelsesret.

Hvornår er den udenlandske ordning ikke omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 8?

Efter en konkret vurdering kan det være, at en ordning ikke skattemæssigt kan betragtes som en pensionsordning, men derimod som en almindelig bankkonto. Dermed er ordningen ikke omfattet af bestemmelsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Konsekvensen heraf er, at

 • afkastet af ordningen skal beskattes som kapitalindkomst
 • udbetalinger fra ordningen ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag

Se afsnit C.A.10.4.2.3.3 Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag om fradrag for og beskatning af præmier og bidrag i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Beskatning af udbetalinger

Se afsnit C.A.10.4.2.3.4 Beskatning af udbetalinger om beskatning af udbetalinger fra PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Beskatning af afkast

Se afsnit C.A.10.4.2.3.5 Beskatning af afkast og afkastets beregning om beskatning af afkast og afkastets beregning i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Overgangsregler

Se afsnit C.A.10.4.2.3.6 Overgangsregler om overgangsregler i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.