Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.4.2.2.2 Symmetriprincippet i PBL § 53 A

Indhold

Dette afsnit handler om indførelsen af og beskatningen efter symmetriprincippet i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Afsnittet indeholder:

  • Indførelsen af symmetriprincippet
  • Beskatningen efter symmetriprincippet.

Indførelsen af symmetriprincippet

Symmetriprincippet blev indført med den endelige ophævelse af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50 (dog gælder § 50 fortsat for ordninger oprettet før den 18. februar 1992) og udvidelsen af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A til at omfatte en række yderligere ordninger end livsforsikringer (pensionskasseordninger, der ikke omfattes af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, rene risikoforsikringer og syge- og ulykkesforsikringer) og indførelsen af en ny bestemmelse i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B.

Se lov nr. 429 af 26. juni 1998 om indførelsen af symmetri i pensionsbeskatningen mv. i Danmark.

Gennemførslen skete på baggrund af EF-Domstolens afgørelser i Bachmann-sagen (C300/90) og Wielockx-sagen (C 80/94). Der blev herved etableret et sammenhængende system, hvor der kun sker beskatning af udbetalinger, hvis der har været fradrags-/eller bortseelsesret for indbetalingen her i landet eller i udlandet.

Beskatningen efter symmetriprincippet

Det karakteristiske ved beskatning efter symmetriprincippet i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A er, at udbetalinger er skattefrie, fordi der i Danmark ikke er fradrag for indbetalinger til ordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, men at afkastet er skattepligtigt.

Området for ordninger, der omfattes af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, er med virkning fra den 1. januar 2010 udvidet til også at omfatte pensionsordninger, der har været godkendt af Skattestyrelsen efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D, som ordninger, hvortil indbetalinger kan fratrækkes i Danmark. Godkendelsen efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D varer 5 år, hvorefter ordningen bliver omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, medmindre den opfylder betingelserne for at være omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B. Det har derfor været nødvendigt i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A at skabe hjemmel til beskatning af udbetalinger fra sådanne pensionsordninger. Der er derfor indsat en bestemmelse i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 5, der fører til, at den del af udbetalingen fra en pensionsordning, hvor der er opnået hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingen enten i Danmark eller i udlandet, skal beskattes på udbetalingstidspunktet.

Se lov nr. 1534 af 19. december 2007 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

Se også

PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A er beskrevet i afsnit C.A.10.4.2.3 Beskrivelse af de generelle regler i PBL § 53 A om beskrivelse af de generelle regler i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A. Se også afsnit C.A.10.3.2.2 Ordninger godkendt efter PBL § 15 D om ordninger godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.