Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.4.1.2.5 Indberetning til brug for fastsættelsen af størrelsen af efterlønnen

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om indberetning af værdien af pensionsordninger mv. til brug for opgørelsen af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse.

Afsnittet indeholder:

 • Hvad skal der indberettes?
 • Hvem er omfattet af indberetningspligten?
 • Opgørelsen af pensionsordningernes værdi
 • Elektronisk indberetning.

Reglerne for indberetning af pensioner til brug for opgørelsen af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse fremgår af BEK nr. 1205 af 13. december 2012. (Bekendtgørelsen)

Hvad skal der indberettes?

Der skal indberettes om værdien af pensionsordninger, som nævnt i PBL (pensionsbeskatningsloven) afsnit I, herunder opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond bortset fra ATP, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, nr. 3, og alderspension, invalidepension, ægtefælle- eller samleverpension omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, nr. 4.

Se bekendtgørelsens § 2.

Hvem er omfattet af indberetningspligten?

De indberetningspligtige institutioner er:

 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 • Offentlige myndigheder
 • Pensionsinstitutter, der er hjemmehørende i Danmark, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet.
 • Pensionsinstitutter godkendt af Skattestyrelsen efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C.

Se bekendtgørelsens § 3.

Opgørelsen af pensionsordningernes værdi

Opgørelsen af værdien fremgår af bekendtgørelsens § 5.

Der er følgende principper:

 • For en pensionsordning, hvor der er aftalt udbetaling af en livsvarig alderspension (livrente og lignende), opgøres denne del af ordningens værdi til størrelsen af den årlige livsvarige alderspension ved udbetaling fra efterlønsalderen, delpensionsalderen og fleksydelsesalderen. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 2
 • I det omfang en pensionsordning ikke er omfattet af bekendtgørelsens § 5, stk. 2, opgøres værdien af ordningen ved efterlønsalderen, delpensionsalderen og fleksydelsesalderen, herunder kursværdien af værdipapirer i depot samt rente-, udbytte- og bonustilskrivning. Hvis værdien af ordningen ved efterlønsalderen, delpensionsalderen og fleksydelsesalderen ikke er kendt på opgørelsesdatoen, opgøres værdien af ordningen ½ år før, personen når efterlønsalderen, delpensionsalderen eller fleksydelsesalderen. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 3
 • Er pensionsordningen sammensat af en livsvarig alderspension samt en supplerende engangsydelse eller supplerende engangssum, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 29 A, opgøres værdien som den livsvarige alderspension efter § 5, stk. 2, mens den supplerende engangsydelse eller supplerende engangssum opgøres særskilt efter § 5, stk. 3, som den maksimale supplerende engangsydelse henholdsvis den maksimale supplerende engangssum. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 4.
 • Ved indeksordninger ses der ved opgørelsen bort fra indekstillæg efter § 1 i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 5
 • Ved indberetning af værdien af aldersforsikring, aldersopsparing  og supplerende engangssum omfattet af PBL § 29 A, skal der bruttoficeres efter § 74 j, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,  § 4 a, stk. 3, i lov om delpension og § 18, stk. 3, i lov om fleksydelse. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 6.

Endelig gælder, at opgørelse af en ordnings værdi efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2-6, foretages ud fra de forudsætninger, der er til stede på opgørelsesdatoen. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 7.

Der skal ved hver indbetaling til en pensionsordning i tiden fra personen når efterlønsalderen, delpensionsalderen eller fleksydelsesalderen, og indtil personen når folkepensionsalderen, foretages en opgørelse efter princippet i bekendtgørelsens § 5 af den tilvækst i ordningens værdi på indbetalingstidspunktet, der er en følge af indbetalingen, når denne er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A. Pensionsværdien af indbetalingen opgøres efter værdien på indbetalingstidspunktet, jf. bekendtgørelsens § 6.

Elektronisk indberetning

Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, hvilke oplysninger, institutterne skal indberette.

Indberetningen skal ske elektronisk til Skattestyrelsen. Indberetningen skal ske ved udgangen af den kalendermåned, der følger efter den kalendermåned, hvor der er ½ år til, personen når efterlønsalderen, delpensionsalderen og fleksydelsesalderen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.