Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.4.1.2.4 Overførsel af efterlønsbidrag til pensionsordning

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i forbindelse med overførsel af efterlønsbidrag til bestående eller nyoprettede pensionsordninger i Danmark eller godkendt pensionsordning i udlandet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Tilbagebetaling, der ikke kan overføres til pensionsordning
  • Hvornår skal overførsel ske?
  • Skattemæssig behandling af overførslen.

Regel

Et medlem, som har indbetalt efterlønsbidrag, og som skriftligt fravælger muligheden for at gå på efterløn, har ret til at få det indbetalte bidrag tilbage, hvis medlemmet anmoder arbejdsløshedskassen om det. Bidraget skal i så fald overføres til en anden pensionsordning. Se lov om arbejdsløshedsforsikring § 77 a, stk. 1.

En efterlønsordning kan overføres skatte- og afgiftsfrit til en bestående eller nyoprettet pensionsordning, som er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 49 A, stk. 4, 1. pkt.

Ved overførsel af en efterlønsordning til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum skal der betales en afgift på 30 pct. af det overførte beløb. Uden reglen ville efterlønsbidraget senere kunne udbetales skatte- og afgiftsfrit, hvilket ikke er hensigten. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 49 A, stk. 4, 2. pkt.

Tilsvarende gælder, når overførslen sker til en udenlandsk pensionsordning, som Skattestyrelsen har godkendt som omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C.

Tilbagebetaling, der ikke kan overføres til pensionsordning

Hvis efterlønsbidraget overføres til en udenlandsk pensionsordning, der ikke er godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C, skal det overførte beløb beskattes. Beskatningen sker efter de regler, der står i afsnittet "Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 49 A, stk. 3 (særlig form for indkomstbeskatning)" i afsnit C.A.10.4.1.2.3 Tilbagebetaling af efterlønsbidrag om tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

Hvornår skal overførsel ske?

Overførslen skal ske, inden retten til efterløn ophører. Se lov om arbejdsløshedsforsikring § 77 a, stk. 1, 2. pkt., der henviser til samme lovs § 75 a. Det fremgår af denne bestemmelse, at retten til efterløn ophører, når medlemskabet ophører.

Medlemskabet ophører

  • senest ved udgangen af den måned, hvori medlemmet når folkepensionsalderen, eller
  • ved medlemmets død.

Skattemæssig behandling af overførslen

Overførslen behandles ikke som indbetaling til pensionsordningen, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 49 A, stk. 4. Derfor kan medlemmet ikke få fradrag for indbetalingen.

Hele det tilbagebetalte efterlønsbidrag kan indbetales på den del af den modtagende pensionsordning, der udgøres af en supplerende engangsydelse. Dvs. at efterlønsbidraget ikke skal deles op ved overførslen, men kan henføres til den del af den modtagende ordning, som er undergivet den gunstigste beskatning. Se SKM2005.68.DEP.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.