Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.8.7 Flytning af en eksisterende ordning

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for flytning af en eksisterende ordning. Det er kun muligt at flytte ordninger i pengeinstitutter og ikke i livsforsikringsselskaber og pensionskasser.

Afsnittet indeholder:

  • Indeksordninger 
  • Kapital-, rate- og aldersopsparingsordninger
  • Opsparing i pensionøjemed (kapitalpension) oprettet før den 1. januar 1958

Indeksordninger 

Beløb fra en indeksordning med opsparingskonto kan ikke overføres til andre ordninger. En person med indekskontrakter med tilhørende konto kan, indtil han eller hun er fyldt 67 år, flytte kontrakterne til et andet pengeinstitut, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1203 af 31. oktober 2014 om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter.

Se afsnit C.A.10.2.4.9 Overførsler af indeksordninger om overførsler af indeksordninger.

Kapital-, rate- og aldersopsparingsordninger

En pensionsopsparer (kontohaver) kan kun flytte en eksisterende

  • opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension)
  • rateopsparing i pensionsøjemed.

til et andet pengeinstitut ved at anvende reglerne om overførsel i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41.

Aldersopsparinger kan kun flyttes til et andet pengeinstitut efter reglerne om overførsel i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41 A.

Se også

Overførsel af rateopsparing i pensionsøjemed efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41 i afsnit C.A.10.2.2.8 Overførsler af ratepensionsordninger og ophørende alderspensioner.
Overførsel af opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension) efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41 i afsnit C.A.10.2.5.8 Overførsel af kapitalpensionsordninger
Overførsel af aldersopsparing efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41 A i afsnit C.A.10.2.6.8 Overførsler af aldersforsikring og aldersopsparing.

Opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension) oprettet før den 1. januar 1958

En pensionsopsparer (kontohaver), der har en eksisterende afgiftsfri opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet før 1. januar 1958 og omfattet af overgangsreglen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 13, kan dog altid  - dvs. uafhængigt af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41 stk. 1, nr. 3 og 5 og uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser flytte den fra et pengeinstitut til et andet.
Det er dog en betingelse, at flytningen til et andet pengeinstitut omfatter arbejdstagerens samlede opsparing i pensionsøjemed oprettet før 1. januar 1958 i pengeinstituttet.

Hvis pensionsopsparerens opsparing i pensionsøjemed er fordelt på flere kontonumre, skal indeståendet på alle konti flyttes samtidigt.
Det samme gælder i tilfælde, hvor kontohaveren har flere opsparinger i penionsøjemed oprettet før 1958 i samme pengeinstitut, fordi flytningen i så fald skal omfatte indeståendet på alle ordningerne.

Afgiftsfriheden for en ordning fra før 1958 kan dog kun bevares ved flytning, hvis midlerne for den afgiftsfri ordning holdes adskilt fra eventuelle andre ordninger.

Hvis en afgiftsfri ordning fra før 1958 overføres efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41 til en anden ordning, går afgiftsfriheden tabt.

Se afsnit C.A.10.2.8.5 Overførsel af kapitalpensionsordninger oprettet før 1958 om overførsel efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41 af kapitalpensionsordninger oprettet før 1958.

Hvad skal pengeinstituttet gøre?

Når en opsparing i pensionsøjemed oprettet før 1958 flyttes til et andet pengeinstitut, skal det afgivende pengeinstitut opgøre kontoens saldo og den nominelle beholdning af eventuelle værdipapirdepoter og sende opgørelsen til det modtagende pengeinstitut.
Det afgivende pengeinstitut skal sammen med opgørelsen sende alle nødvendige oplysninger til korrekt beregning af afgift ved ordningens udløb samt oplysning om, hvorvidt ordningen er arbejdsgiveradministreret.

Fremgangsmåden anvendes også i tilfælde, hvor en opsparing  i en andelskasse eller en kapitalpensionsfond, der er godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, bliver flyttet til et pengeinstitut eller en andelskasse eller omvendt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.