Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.8.5 Overførsel af kapitalpensionsordninger oprettet før 1958

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overførsel af kapitalpensionsordninger oprettet før 1958.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvad indebærer reglen?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det er en betingelse for, at pensionsopspareren afgiftsfrit kan overføre en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, at overførslen sker til en ordning, der er oprettet efter ikrafttræden af pensionsbeskatningsloven, dvs. en ordning oprettet efter den 1. januar 1972. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41, stk. 1, nr. 5.

Hvad indebærer reglen?

Reglen indebærer, at hvis en afgiftsfri kapitalpensionsordning fra før 1958 overføres til en anden ordning, går afgiftsfriheden tabt. Reglen gælder i tilfælde, hvor en afgiftsfri ordning indskydes på en anden bestående eller nyoprettet ordning for arbejdstageren, så midlerne fra den gamle ordning sammenlægges med midler fra andre ordninger.

Afgiftsfriheden bevares derimod i de tilfælde, hvor parterne - eventuelt arbejdstageren selv - flytter opsparingen til et andet pengeinstitut, uden at midlerne indskydes i en anden ordning.

Ved overførsel af en del af en kapitalpensionsordning fra før 1958 anses det overførte beløb at stamme fra de seneste indbetalinger.

Indehaveren af en kapitalordning fra før 1958 ønskede at overføre den del af kontoens værdi, der skulle betales en afgift på 40 pct. af ved ophævelse, til en livrente efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41. Efter princippet i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 34, stk. 1, 2. pkt., var Skatteministeriet indforstået med, at når afgiften af kapitalpensionsordningen senere blev betalt, blev det overførte beløb anset for at stamme fra de indbetalinger, der var foretaget senest. Se SKDM 1983, 21.

Den afgiftsfrihed henholdsvis skattefrihed, der gælder for pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateforsikringer ved udbetaling af engangsbeløb henholdsvis løbende/ratevis udbetaling, opretholdes efter overførsel efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41. Se overgangsreglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 34, stk. 2, og 20, stk. 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatteforvaltningen

SKDM 1983, 21

En skatteyder, der havde en kapitalpensionsordning fra før 1958, ønskede at overføre en del af ordningen til en pensionsordning med løbende udbetalinger efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41. Skatteyderen spurgte Skatteministeriet, om der til denne overførsel kunne anvendes den del af indeståendet, hvoraf der skulle betales en afgift på 40 pct. Skatteministeriet svarede, at i overensstemmelse med princippet i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 34, stk. 1, 2. pkt., kunne det overførte beløb ved den senere betaling af afgiften anses for at stamme fra de indbetalinger, der var foretaget senest.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.