Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvor meget kan der indskydes på en aldersopsparing?

C.A.10.2.6.3.1 Indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret

Pensionsopspareren kan oprette aldersforsikring og aldersopsparing, og pensionsopspareren eller hans eller hendes arbejdsgiver kan foretage indbetalinger på ordningerne inden for beløbsgrænsen på 5.400 kr. (2020: 5.300 kr.), henholdsvis 52.400 kr. (2020: 50.200 kr.)  lige indtil det seneste udbetalingstidspunkt for ordningen, der er 20 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 10 A, stk. 4, og  PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12 A, stk. 3, som er indsat ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 5 og 7.

Se afsnit C.A.10.2.6.1.2 Aldersforsikringer (skattekoder 33 og 45) om aldersforsikring, afsnit C.A.10.2.6.1.3 Aldersopsparing (skattekoder 33 og 45) om aldersopsparing og afsnit C.A.10.2.6.3.3.1 Beløbsgrænserne på 5.400 kr. og 52.400 kr. om beløbsgrænsen.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.1.1.2.1 Krav til en livsvarig alderspension om pensionsudbetalingsalderen. 

Der er ikke fradragsret for præmier og bidrag, som pensionsopspareren selv indbetaler på en privattegnet aldersforsikring eller aldersopsparing. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 18, stk. 1, 1. pkt.

Der er tilsvarende ikke bortseelsesret for præmier og bidrag, som pensionsopsparerens arbejdsgiver indbetaler til en arbejdsgiveradministreret aldersforsikring eller aldersopsparing. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19, stk. 1, 4. pkt.

Rettidige udbetalinger fra disse ordninger er til gengæld skatte- og afgiftsfri. Se afsnit C.A.10.2.6.4.1 Generelt om rettidig udbetaling af aldersforsikring og aldersopsparing om udbetalinger.

Bemærk

Der er ikke noget til hinder for at foretage indbetalinger til en aldersforsikring eller - opsparing, efter at en anden aldersforsikring mv. er blevet helt eller delvist udbetalt.

Arbejdsgiveradministrerede ordninger og privattegnede ordninger er adskilte.

Pensionsopspareren må ikke foretage private indbetalinger på en arbejdsgiveradministreret alders­forsikring eller aldersopsparing, og arbejdsgiveren må ikke foretage indbetalinger på en privattegnet ordning.

Der er mulighed for, at en arbejdsgiveradministreret ordning kan ændres til en privattegnet ordning, fx hvis en arbejdstager efter at have fratrådt sit job selv ønsker at fortsætte med at indbetale til den tidligere arbejdsgiverordning. Der er også mulighed for, at en privattegnet ordning kan ændres til en arbejdsgiveradministreret ordning, fx hvis pensionsopspareren tiltræder et nyt job og aftaler, at det fremover er arbejdsgiveren, der skal indbetale på ordningen.

Pensionsinstitutterne skal give alle aftaler om aldersforsikring og aldersopsparing en påtegning, der viser, om ordningen er en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, eller om den er en privattegnet pensionsordning. Pensionsinstitutterne skal også give aftalen en påtegning, hvis en arbejdsgiver­administreret ordning bliver ændret til en privattegnet ordning, eller hvis en privattegnet ordning bliver ændret til en arbejdsgiveradministreret ordning. Se BEK nr. 1370 af 21. december 2012, § 5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.