Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvilke krav er der i forbindelse med oprettelse af en aldersopsparing? Kan der indsættes en begunstiget i forbindelse med en aldersopsparing?

C.A.10.2.6.1.3 Aldersopsparing (skattekoder 33 og 45)

Afsnittet handler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at aldersopsparing er omfattet af reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1 § 12 A, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12.

Afsnittet indeholder:

 • Krav til aftaler om aldersopsparing
 • Invalidesumsforsikring
 • Indsættelse af begunstigede

Krav til aftaler om aldersopsparing

PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12 A, der er indsat ved lov nr. 922 af 18. september 2012 henviser til PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12 med hensyn til kravene til aftaler om aldersopsparing. Betingelserne for oprettelse af aldersopsparing er derfor de samme som for oprettelse af den hidtil fradragsberettigede opsparing i pensionsøjemed. Se afsnit  C.A.10.2.5.1.3 Opsparing i pensionsøjemed (skattekode 08 og 15) om krav til aftaler om opsparing i pensionsøjemed.

For opsparing i pensionsøjemed og aldersopsparing skal opsparingen senest udbetales den første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen, se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 3. Se også  lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for seneste udbetaling med 5 år, dvs. fra 15 år til 20 år efter opsparerens pensionsudbetalingsalder. 

Fra d. 1.1.2018 kan en aldersopsparing aftales udbetalt som

 1. en engangsydelse, der senest skal udbetales den første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen, se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 3, som ændret ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4,

 2. delvise udbetalinger, der senest skal udbetales den første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen, se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 3, som ændret ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4,

 3. rater, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12 A, stk. 3, som er indsat ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 7.
  • Udbetalingen af raterne skal være påbegyndt senest første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen.
  • Raterne fastlægges efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1-3.
  • Det er ikke en betingelse, at rateudbetalingen sker over mindst 10 år.
  • Sidste rate skal udbetales senest i kalenderåret 30 år efter, at kontohaveren har opnået pensionsudbetalingsalderen.

Udbetales aldersopsparingen i lige store rater, kan restværdien af aldersopsparingen efter aftale med pensionsinstituttet, når som helst udbetales helt eller delvist. 
Ved delvis udbetaling fastlægges et nyt rateudbetalingsforløb, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12 A, stk. 2, som er indsat ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 7.

Invalidesumsforsikring

Det er muligt at oprette en invalidesumsforsikring i tilknytning til en aldersopsparing. Invalidesummen udbetales til pensionsopspareren i tilfælde af invaliditet, som medfører en varig nedsættelse af erhvervsevnen/arbejdsevnen med mindst 2/3.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 2, som ifølge PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12 A også gælder for aldersopsparing. Se mere om invalidesumsforsikringer i afsnit C.A.10.2.5.1.4 Invalidesumsforsikring i tilknytning til kapitalpensionsordninger

Indsættelse af begunstigede

Pensionsopspareren har mulighed for at bestemme, hvem der skal have udbetalt aldersopsparingen, hvis han eller hun dør, inden aldersopsparingen er kommet til udbetaling, ved at indsætte en begunstiget i aftalen om aldersopsparingen.

Der gælder de samme regler som for opsparing i pensionsøjemed med hensyn til, hvem der kan indsættes som begunstigede, og med hensyn til, hvad der gælder, hvis der ikke er indsat en begunstiget. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 4, og afsnit C.A.10.2.5.1.3 Opsparing i pensionsøjemed (skattekode 08 og 15) om opsparing i pensionsøjemed, herunder om indsættelse af begunstigede.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.6.2 Anbringelsesregler for aldersforsikring og aldersopsparing om kravene til anbringelse af midlerne i en aldersforsikring eller aldersopsparing.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.