Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.6.2 Anbringelsesregler for aldersforsikring og aldersopsparing

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for anbringelse af midlerne i en aldersforsikring og en aldersopsparing.

Afsnittet indeholder:

  • Aldersforsikring
  • Aldersopsparing.

Aldersforsikring

De regler, der gælder for anbringelse af midlerne på en pensionsordning med løbende udbetalinger, gælder også for aldersforsikring.  Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30 B, stk. 9, og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C, stk. 3, om pensionsordninger oprettet i udlandet.      

Se afsnit C.A.10.2.1.2 Anbringelsesregler for pensionsordninger med løbende udbetalinger om anbringelsesregler for danske pensionsordninger med løbende udbetalinger og afsnit C.A.10.3.2.1.2 Anbringelsesregler for ordninger godkendt efter PBL § 15 C om udenlandske aldersforsikringer godkendt efter  PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C.

Aldersopsparing

De regler, der gælder for anbringelse af midlerne på en rateopsparing i pensionsøjemed, gælder også for aldersopsparing. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12 A, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 1, og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1, nr. 2, og afsnit C.A.10.2.2.2 Anbringelsesregler for danske ratepensionsordninger om anbringelsesregler for danske rateopsparinger.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30 B, stk. 9, jf. stk. 1-4, og afsnit C.A.10.3.2.1.2 Anbringelsesregler for ordninger godkendt efter PBL § 15 C om anbringelsesreglerne for udenlandsk aldersopsparing.

Begrænsning i adgangen til at investere aldersopsparingsmidler

Ifølge § 24 i puljebekendtgørelsen (bek. nr. 2269 af 29. december 2020 om visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter) gælder der fra 1. januar 2021 en række begrænsninger i adgangen til at investere midlerne fra et aldersopsparingsdepot. 

Unoterede aktier og andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter

Midler i særskilte depoter til brug for aldersopsparing må pr. 1. januar 2021 ikke investeres i unoterede kapitalandele og i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, jf. § 9 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og i andele i alternative investeringsfonde, der forvaltes af en registreret forvalter af alternative investeringsfonde fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Se puljebekendtgørelsens § 24, stk. 1.

Unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse

Midler i særskilte depoter til brug for aldersopsparing må pr. 1. januar 2022 ikke investeres i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse, jf. § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller som forvaltes af en forvalter fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Se puljebekendtgørelsens § 24, stk. 2.

Tidsfrist for afvikling af investeringerne

Pengeinstituttet skal sørge for, at kunder, der i særskilte depoter til brug for aldersopsparing, har midler anbragt i de ovennævnte unoterede kapitalandele mv. afvikler disse investeringer inden henholdsvis den 1. juli 2021 og den 1. juli 2022.

Se puljebekendtgørelsens § 24, stk. 3 og 4.

Pengeinstitut kan udlodde en kundes investeringer i unoterede kapitalandele eller unoterede andele i en alternativ investeringsfond til kunden uden kundens samtykke, hvis kunden ikke senest den 1. juni 2021, jf. stk. 3, eller den 1. juni 2022 jf. stk. 4, har orienteret pengeinstituttet om, hvordan de unoterede kapitalandele eller unoterede andele i en alternativ investeringsfond skal afvikles, jf. stk. 3 og 4.

Se puljebekendtgørelsens § 24, stk. 5.

Afgiftsfrihed ved udlodning indenfor tidsfristen

Har pensionsopspareren nået pensionsudbetalingsalderen, er udlodningen af ovennævnte kapitalandele mv.  skattefri. Er dette ikke tilfældet, vil der som udgangspunkt skulle betales en afgift på 20 pct. af udlodningen.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25 A, stk. 1, og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 28, stk. 2.

Imidlertid skal udbetalinger i form af udlodninger til kontohaveren (dvs. pensionsopspareren) af unoterede kapitalandele og unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, der sker fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021, og udlodninger af unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse, der sker fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022, hverken pålægges afgift eller medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25 A, stk. 1, 1. og 3. pkt., og afsnit C.A.10.2.6.4.7 Udbetaling ved ophævelse i utide.

PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25 A, stk. 1, 3. pkt. blev indsat ved lov nr. 2223 af 29. december 2020 og trådte i kraft 1. januar 2021, jf. § 3, stk. 1.

Manglende afvikling indenfor tidsfristen

Er der efter udløbet af den ovenfor nævnte tidsfrist for afvikling af investeringerne i de unoterede kapitalandele m.v. i aldersopsparingsdepoter fortsat placeret sådanne unoterede andele i en aldersopsparing, vil aldersopsparingen ikke overholde puljepensionsbekendtgørelsens placeringsregler.

Det vil betyde, at aldersopsparingen ikke længere opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1 om skattebegunstigede pensionsordninger, herunder betingelsen i pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 1, jf. § 12 A, stk. 1, hvorefter midlerne i en aldersopsparing skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed. Puljepensionsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i § 50, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

Når en aldersopsparing ikke opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1 om skattebegunstigede pensionsordninger, skal der betales en afgift på 20 pct. af det beløb, der ved fristens udløb kunne være udbetalt ved aldersopsparingens ophævelse.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, stk. 1, 16. pkt. og afsnit C.A.10.2.6.5 Dispositioner over aldersforsikring og aldersopsparing

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.