Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.5.8.1 Overførsel til andre pensionsordninger med fradrags- eller bortseelsesret

Der kan ske overførsel af kapitalpensionsordninger i følgende tilfælde:

  • Fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en pensionsordning med løbende udbetalinger. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41, stk. 1, nr. 4.
  • Fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en anden kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der er oprettet efter pensionsbeskatningslovens ikrafttræden. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41, stk. 1, nr. 5.
  • Fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, jf. dog PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41, stk. 8. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41, stk. 1, nr. 6.

For så vidt angår flere kapitalpensionsordninger, der er oprettet i samme pengeinstitut og omfattet af overgangsfradraget i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10, stk. 1, skal det ved overførsel af en enkelt af ordningerne afgøres, om der er tale om deloverførsel, der medfører skattemæssige konsekvenser eller om overførsel af en hel (selvstændig) ordning, der ikke har nogen skattemæssige konsekvenser.

Hvis den overførte ordning er oprettet som led i en egentlig kollektiv aftale med arbejdsgiveren, kan den anses for en hel selvstændig ordning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41 så længe, at kontohaveren er ansat i den virksomhed eller inden for det område, der er dækket af den kollektive aftale.

Hvis en ordning er oprettet med en af Skatterådet godkendt lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 1 A, og betingelserne for fortsat bevarelse af den lavere pensionsalder er til stede, vil ordningen i forhold til andre ordninger med tidligste pensionsalder svarende til pensionsudbetalingsalderen blive betragtet som en hel selvstændig ordning.

Se også

Afsnit C.A.10.2.8 om overførsel og flytning af en pensionsordning.
Afsnit C.A.10.2.8.5 Overførsel af kapitalpensionsordninger oprettet før 1958 om overførsel af kapitalpensionsordninger oprettet før 1958

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.