Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.2.6 Udlodninger til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse og bosondring for ratepensionsordninger

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for udlodning af ratepensionsordninger (rateopsparingsordninger i pensionsøjemed og rateforsikringer i pensionsøjemed) i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring.

Afsnittet indeholder:

  • Krav til og konsekvens af afgiftsfri udlodning til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring
  • Forskellige former for udlodning.

Krav til og konsekvens af afgiftsfri udlodning til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring

Hvis ejeren af ordningen efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41 overfører sin rateopsparing til et andet pengeinstitut, samtidig med, at den ægtefælle, der har fået en del af pensionsordningen udloddet i forbindelse med skilsmisse, separation eller bosondring, lader ordningen blive stående i det oprindelige pengeinstitut, så skal det oprindelige pengeinstitut ved overførslen af ejerens ordning påtegne den fraskilte eller fraseparerede mv. ægtefælles ordning om, at det indestående beløb stammer fra en udlodning af rateopsparing efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, stk. 2. Pengeinstituttet skal også påtegne ægtefællens pensionsordning om det udbetalingstidspunkt mv., der gælder efter vilkårene for den ordning, hvorfra udlodningen er sket.

Forskellige former for udlodning

I dette afsnit beskrives reglerne for de forskellige former for udlodning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, stk. 3.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven

Ratevise udbetalinger fra en

  • rateforsikring i pensionsøjemed
  • rateopsparing i pensionsøjemed
  • opsparing i pensionsøjemed

der tilfalder en begunstiget, som ægtefællen har indsat, er ikke indkomstskattepligtige.

I stedet skal der ved erhvervelsen af retten (ægtefællens død) betales afgift af ordningens værdi på dette tidspunkt. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 29, stk. 2. Efter betaling af afgiften er ordningen ikke længere omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1.

Afkast beskattes efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 eller PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Se i øvrigt afsnit C.A.10.2.1.6.2.1 Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen indtræder som ejer eller kontohaver af den udloddede del

Ægtefællen kan begynde udbetalingen af sin del af en udloddet rateopsparingsordning, når ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, selvom der er aftalt et senere udbetalingstidspunkt med ejeren.

Se også afsnit C.A.10.2.1.6.2.2 Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen indtræder som ejer af den udloddede del om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen indtræder som ejer af den udloddede del.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen bliver forsikret og ejer eller kontohaver af den udloddede del

Se afsnit C.A.10.2.1.6.2.3 Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen bliver forsikret og ejer af den udloddede del om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen bliver forsikret og ejer af den udloddede del.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.