Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.1.6.2.1 Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for udlodning til ægtefællen, uden at ægtefællen betragtes som ejer af den udloddede del. Reglerne beskriver kun den skattemæssige regulering. Der kan være civilretlige regler, der gør, at de pågældende dispositioner ikke kan gennemføres.

Afsnittet indeholder:

  • Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven
  • Hvad kan ægtefællen gøre?
  • Hvad kan ægtefællen ikke gøre?
  • Hvad kan ejeren gøre?
  • Beskatning ved udbetaling.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven

Ægtefællen, dvs. den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle eller ægtefællen efter en bosondring, kan indsætte begunstigede efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, uden at det betragtes som en disposition, der udløser afgiftspligt. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, stk. 3, nr. 1, og afsnit C.A.10.2.1.1.4 Garanterede ydelser om garanterede ydelser.

De begunstigede er på samme måde som ægtefællen selvstændigt afgiftspligtige ved dispositioner i strid med ordningen. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 1, nr. 8.

Ægtefællen betragtes ikke som ejer af ordningen. Det er fortsat ejeren af pensionsordningen, hvis liv forsikringen er tegnet på.

Udbetaling af den del, der er udloddet, sker ved ejerens udbetalingsalder, død eller invaliditet i overensstemmelse med vilkårene i pensionsaftalen. Det betyder, at den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle eller ægtefællen efter en bosondring skal betale indkomstskat af de løbende udbetalinger fra den udloddede del, når ejeren får sin del af ordningen udbetalt i overensstemmelse med vilkårene.

Hvad kan ægtefællen gøre?

Ægtefællen kan uafhængigt af ejeren overføre den udloddede del af ordningen til en anden ordning efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41. Se afsnit C.A.10.2.8 Overførsel og flytning af en pensionsordning om overførsel og flytning af en pensionsordning.

Ægtefællen har samme adgang til at træffe aftaler, som ejeren havde på tidspunktet for skiftet eller bosondringen, medmindre andet er aftalt. Det betyder, at ægtefællen kan udskyde eller fremskynde udbetalingstidspunktet, hvis ejeren i udbetalingsvilkårene har samme mulighed for at udskyde eller fremrykke udbetalingen.  

Hvis ægtefællen disponerer over ordningen i strid med vilkårene, er det ægtefællen selv, der på grund af dispositionen skal betale afgift efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30. Ejerens del af ordningen påvirkes ikke af ægtefællens disposition.

Ægtefællen kan, hvis ejeren af ordningen ophæver sin del af ordningen i utide mod betaling af afgift efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, lade sin del af ordningen blive stående til udbetaling i overensstemmelse med vilkårene, så de skattemæssige fordele bevares indtil udbetalingstidspunktet.

Hvad kan ægtefællen ikke gøre?

Ægtefællen kan ikke indbetale på pensionsordningen.

Ægtefællen kan ikke udskyde eller fremskynde tidspunktet for udbetaling til eksempelvis sin egen aldersgrænse for udbetaling eller få ordningen udbetalt ved egen invaliditet eller egen død.

Hvad kan ejeren gøre?

Ejeren af ordningen, der er udloddet efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30, kan uafhængigt af ægtefællen overføre sin del af ordningen (den ikke udloddede del) til en anden ordning efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 41. Se afsnit C.A.10.2.8 Overførsel og flytning af en pensionsordning om overførsel og flytning af en pensionsordning.

Ejeren af ordningen kan ophæve sin del af ordningen i utide mod betaling af afgift med den virkning,at ægtefællen er berettiget til at lade sin del af ordningen blive stående til udbetaling i overensstemmelse med vilkårene, så de skattemæssige fordele bevares indtil udbetalingstidspunktet. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 30.

Beskatning ved udbetaling

Ved udlodning af retten til at få udbetalt en andel af løbende udbetalinger fra en alderspension bliver ægtefællen indkomstskattepligtig af de løbende udbetalinger. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 20, stk. 1, nr. 4.

Løbende, livsbetingede ydelser, der tilfalder en begunstiget, som ægtefællen har indsat, er indkomstskattepligtige, også selvom ydelserne tilfalder en livsarving over 24 år. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 20, stk. 1, nr. 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.