Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.2.3.6.2 Indbetalinger til og fradrag for en sportspension

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Beløbsgrænsen for indbetalinger
  • Fradrag
  • Nedsættelse eller ophør af indbetalingerne
  • Tilbagebetaling af for meget indbetalte beløb
  • Indskud, efter at udbetalinger er begyndt.

Beløbsgrænsen for indbetalinger

De samlede indbetalinger kan højst udgøre et grundbeløb på 1.997.300 kr. (2020: 1.952.900 kr.).

Grundbeløbet bliver reguleret i indkomståret for sidste indbetaling efter PSL (personskatteloven) § 20.

Der må ikke indbetales mere på ratepensionen end det beløb, der stammer fra sportsudøverens sportsudøvelse, og som sportsudøveren har erhvervet ret til i samme indkomstår.

Der ses bort fra betalt arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelsen af de samlede indbetalinger.

Fradrag

Fradragsret for indskuddene til privattegnede ordninger og bortseelsesret for indskuddene på en arbejdsgiverordning følger de almindelige regler for ratepensioner. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 18 og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19 samt afsnit C.A.10.2.2.3 Fradragsregler for ratepensionsordninger.

Loftet på 58.500 kr. (2020: 57.200 kr.) for indbetalinger til rateordninger med fradrags- eller bortseelsesret gælder dog ikke for pensionsordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 2.

Nedsættelse eller ophør af indbetalingerne

Hvis indbetalingerne til en ratepension nedsættes eller ophører, har det ikke konsekvenser for tidligere års fradrag.

Tilbagebetaling af for meget indbetalte beløb

Hvis sportsudøveren indskyder præmier og bidrag til en ordning omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B, som ikke kan trækkes fra den skattepligtige indkomst, så kan sportsudøveren bede pensionsinstituttet om at få beløbet betalt tilbage, uden at der skal betales afgift af tilbagebetalingen. Dette gælder også for beløb indbetalt til en arbejdsgiverordning, som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 22 A, stk. 1, samt § PBL (pensionsbeskatningsloven) 15 B, stk. 6, og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19, stk. 1, 7. pkt.

Hvis pensionsinstituttet har indbetalt afgift af beløbet, inden sportsudøveren anmoder om tilbagebetalingen, kan sportsudøveren søge om at få afgiften tilbagebetalt hos Skattestyrelsen. Sportsudøveren kan også vælge at overføre beløbet til en anden ordning omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kap. 1. Overførslen har virkning for det indkomstår, hvor beløbet ikke kunne trækkes fra den skattepligtiges indkomst. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 22 A.

Indskud, efter at udbetalinger er begyndt

Sportsudøveren kan først indskyde midler på ordningen, når et udbetalingsforløb, der er begyndt inden udgangen af det indkomstår, hvor han eller hun fylder 40 år, er afsluttet.

Herefter kan der indskydes midler, der ikke stammer fra sportsudøvelsen. Dette kan tidligst ske i det indkomstår, der følger efter indkomståret for sidste rateudbetaling i det udbetalingsforløb, der er begyndt før det fyldte 40. år. For sådanne indskud gælder de almindelige fradragsregler. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.