Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvilke regler gælder for en sportspension? Hvor meget kan man indskyde på en sportspension?

C.A.10.2.2.3.6.1 Regler og krav til en sportspension

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Formålet med reglerne
 • Regel
 • Hvad forstås ved sportsudøvelse?
 • Hvad forstås ved indkomst fra sportsudøvelse?
 • Hvilken type pensionsordning er omfattet af reglen?
 • Påtegning.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Formålet med reglerne

Formålet med bestemmelsen er at give sportsudøvere mulighed for at etablere en ratepensionsordning, hvorfra der kan ske rateudbetaling, før pensionsudbetalingsalderen er opnået. Derfor blev PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B indsat i pensionsbeskatningsloven ved lov nr. 317 af 5. maj 2004.

Mange sportsudøvere begynder en karriere som fuldtids professionelle i en meget ung alder og får derfor ikke taget en uddannelse, mens de er helt unge.

Med reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B har sportsudøvere mulighed for at spare op af de indtægter, de har, mens de er sportsudøvere, så den enkelte kan vælge at få de opsparede midler udbetalt på det tidspunkt, hvor han eller hun stopper sin karriere som sportsudøver og begynder på en tilværelse som fx studerende eller iværksætter. Dermed får sportsudøverne mulighed for at forberede og lette det karriereskift, som de fleste skal foretage, når de holder op som sportsudøvere.

Regel

En skattepligtig sportsudøver kan indskyde et beløb, der svarer til den indkomst, der stammer fra hans eller hendes sportsudøvelse på en særlig ratepension, der giver mulighed for at få udbetalt pension på et tidligere tidspunkt end fra en almindelig ratepension.

Der er følgende betingelser for en ratepension, der er oprettet efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B:

 • Den skal være oprettet som enten en rateforsikring i pensionsøjemed eller en rateopsparing i pensionsøjemed.
 • Rateudbetalingen kan begynde før udløbet af det indkomstår, hvor sportsudøveren fylder 40 år.
 • De samlede indbetalinger kan ikke overstige en bestemt beløbsgrænse.
 • Den enkelte sportsudøver kan kun oprette én ratepension, dvs. én police eller én konto, efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B.
 • Ratepensionen skal indeholde en bestemmelse om, at den skal udbetales i rater over højst ti år.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B.

Hvad forstås ved sportsudøvelse?

Der tages udgangspunkt i, hvad der i almindelighed forstås ved sport. Se lovbemærkningerne til L 111 fremsat den 10. december 2003.

Skatterådet fandt, at en professionel e-sportsudøver hos x-hold, som konkurrerer inden forspillet Counter-Strike, efter en samlet vurdering af kravene til den fysiske udfoldelse, de krævede færdigheder og konkurrenceelementet forbundet hermed, opfyldte betingelserne for sportsaktivitet i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B, jf. SKM2017.285.SR.

Hvad forstås ved indkomst fra sportsudøvelse?

Indkomst fra sportsudøvelse er derfor indkomst

 • der stammer fra den skattepligtiges fysiske udfoldelse eller aktivitet, bestemt af et væsentligt konkurrenceelement, og
 • hvor den skattepligtiges færdigheder har betydning for resultatet af udfoldelserne eller aktiviteterne.

Det er ikke en betingelse, at der er en direkte sammenhæng mellem sportsudøvelsen og indkomsterhvervelsen. Det er tilstrækkeligt, at sportsudøveren har erhvervet indkomsten i sin egenskab af at være sportsudøver.

Indkomsten fra den skattepligtiges sportsudøvelse kan være erhvervet

 • i direkte tilknytning til hans eller hendes sportsudøvelse eller
 • i tilknytning til hans eller hendes deltagelse i en konkret sportsbegivenhed.

Eksempler på indkomst fra sportsudøvelse

Dette er eksempler på indkomst fra sportsudøvelse:

 • Løn i henhold til en ansættelseskontrakt med en sportsklub
 • Præmier sportsudøveren vinder
 • Bonus, der opnås i forbindelse med, at sportsudøveren vinder eller er med til at vinde en turnering eller et stævne
 • Sponsorindtægter.

Hvilken type pensionsordning er omfattet af reglen?

Ratepensionen kan oprettes som en

 • arbejdsgiveradministreret ordning eller
 • privattegnet ordning.

Påtegning

Ved oprettelsen skal forsikringsselskabet, banken mv. påføre policen eller opsparingskontrakten en oplysning om, at ordningen er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B, stk. 1.

Påtegnelsen skal slettes i det indkomstår, hvor sportsudøveren fylder 41 år. Fra og med dette indkomstår gælder de almindelige regler i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 8 og § 11 A om henholdsvis rateforsikringer og rateopsparinger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelse i stikord

Yderligere
kommentarer

Skatterådet
 SKM2017.285.SR Skatterådet bekræftede, at den indkomst, der hidrørte fra spørgers professionelle e-sportsudøvelse, kunne indskydes på en pensionsordning efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B. Ved vurderingen af, om spørger kunne oprette en sportspension efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B, blev der lagt vægt på, at en fortolkning af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B tilsagde, at der kan stilles visse, men ikke strenge krav til den skattepligtiges fysiske udfoldelse. Efter en samlet vurdering fandt Skatterådet, at spørger som professionel e-sportsudøver udøvede tilstrækkelig udfoldelse til, at betingelsen om fysisk udfoldelse var opfyldt. Endvidere fandt Skatterådet, at bestemmelsens øvrige betingelser om væsentligt konkurrenceelement og færdigheder i det konkrete tilfælde måtte anses for opfyldt.  
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.