Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.2.1.1.2.3 Pensionsordninger, der modtager statsstøtte

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for pensionsordninger, der modtager statsstøtte.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en statsunderstøttet pensionsordning?
  • Bortseelse
  • Udenlandske statspensioner
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvad er en statsunderstøttet pensionsordning?

En pensionsordning, der modtager statsstøtte, er en pensionsordning for ansatte i institutioner, hvis drift og pensionsudgifter helt eller delvist betales af staten, og hvor staten reelt har godkendt ordningens nærmere indhold. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, nr. 2.

Endvidere omfatter bestemmelsen pensionsordninger, der formelt er organiseret som selvstændige pensionskasser, men som reelt finansieres af staten gennem dækning af pensionskassens eventuelle underskud.

Bortseelse

Hvis en ansat, der er medlem af en statsunderstøttet pensionskasse, efter pensionskassens bestemmelser yder bidrag, som tilbageholdes i den ansattes løn, skal disse bidrag ikke medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19. Se også afsnit C.A.10.2.1.3 Fradragsregler for pensionsordninger med løbende udbetalinger om fradragsregler for pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Udenlandske statspensioner

Egne indbetalinger til udenlandske statspensioner i et andet EU-/EØS land end Danmark er fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indbetalingsåret. Se også SKM2002.138.LSR, hvor foretagne egenindbetalinger blev anset for fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indbetalingsåret

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2002.138.LSR

Egne indbetalinger til en fransk statspension blev anset for fradragsberettigede i indbetalingsåret (1990). Der var indgået en forligsaftale den 11. februar 1999 mellem klageren og Skatteministeriet om fradragsretten for de egne indbetalinger til den franske statspension, der var foretaget i indkomståret 1990. Landsskatteretten fandt, at det på den baggrund kunne lægges til grund, at de gældende skatteregler pr. 31. januar 1989 (datoen for Ligningsrådets bindende forhåndsbesked, hvorefter Ligningsrådet nægtede fradrag for egne indbetalinger til den franske statspension) indebar en forskelsbehandling mellem pensionsordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, nr. 1 og 2, og tilsvarende udenlandske ordninger, der efter praksis anses for at stride mod EF-traktatens diskriminationsforbud, jf. særlig traktatens artikel 6 og 48 henholdsvis 59. Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 31. januar 1989 blev derfor ændret, så fradrag for egne indbetalinger til den franske statspension blev anset for fradragsberettigede ved indkomstopgørelsen for indbetalingsåret efter principperne for ordninger, der var omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, nr. 1 og 2.

Efter afsigelsen af Landsskatterettens kendelse er der sket udvidelse af fradragsretten for indbetalinger til udenlandske godkendte pensionsinstitutter efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C.
En udenlandsk statspension skal ikke godkendes efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 C som betingelse for fradrag for egne indbetalinger til statspensionen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.