Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.10.1.2 Krav til aftaledokument mv.

Indhold

Afsnittet beskriver de retningslinjer, der gælder for pensionsordninger, der oprettes efter reglerne i pensionsbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Oversigt over beskatningsformer, der skal angives af forsikringsselskaber mv. i aftaledokumentet mv.
 • I hvilke dokumenter skal angivelsen af ordningen stå?

Oversigt over beskatningsformer der skal angives af forsikringsselskaber mv. i aftaledokumentet mv.

Forsikringsselskaber eller pensionskasser skal vælge at angive en af følgende muligheder, som svarer til ordningens indhold:

 • Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 2, 5, 5A, 5B, 6 og 7 (skattekode 01 og 10)
 • Ophørende alderspension. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, stk. 1, nr. 4, litra b (skattekode 09 og 18)
 • Rateforsikring i pensionsøjemed. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 8 og 9 (skattekode 02 og 11)
 • Kapitalforsikring i pensionsøjemed. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 10 og 11 (skattekode 03 og 14)
 • Indeksordning. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 (skattekode 04 og 13)
 • Livsforsikring uden fradragsret (oprettet før den 18. februar 1992). Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50
 • Livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie og bidrag. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50, stk.3
 • Livsforsikring omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A
 • Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension, omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A (skattekode 01)
 • Ophørende alderspension omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A (skattekode 09)
 • Rateforsikring omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A (skattekode 02)
 • Rateforsikring omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B (skattekode 02 og 11)
 • Pensionskasseordning, syge- og ulykkesforsikring omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A
 • Aldersforsikring omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 10 A og supplerende engangssum omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 29 A (skattekode 33 og 45)

Banker, sparekasser, andelskasser, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde skal angive en af følgende muligheder:

 • Rateopsparing i pensionsøjemed. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A (skattekode 07 og 12)
 • Opsparing i pensionsøjemed. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 12 og 13 (skattekode 08 og15)
 • Indeksordning. Se. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 (skattekode 04 og 13)
 • Pensionskonto. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 42
 • Børneopsparingskonto. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51
 • Rateopsparing omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 A (skattekode 07)
 • Rateopsparing omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 B (skattekode 07 og 12)
 • Pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A
 • Aldersopsparing omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12 A (skattekode 33 og 45)

Bemærk

Af vejledning til indberetning af bidrag til pensionsordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) afsnit 1(CPS-vejledningen) fremgår, hvilke skattekoder, fradragskoder og rettekoder der anvendes til brug for indberetningen til Skattestyrelsen af præmier og bidrag mv.

I hvilke dokumenter skal angivelsen af ordningen stå?

Forsikrings- eller opsparingsordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven)

Når der oprettes eller ændres i en forsikrings- eller opsparingsordning, der er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven), skal der stå, hvilken beskatningsform der gælder for ordningen i følgende dokumenter, der anvendes i forbindelse med aftalen:

 • Forsikringspolicen
 • Aftaledokumentet
 • Kontrabogen
 • Depotbeviset
 • Kontoudskriftet
 • Lignende dokumenter.

Se §§ 2-4 i BEK nr. 1370 af 21. december 2012 om beskatning af pensionsordninger.

I forsikringspolicen eller aftaledokumentet skal der desuden stå, om ordningen er led i en pensionsordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, eller om ordningen er oprettet uden for et ansættelsesforhold. Hvis ordningen ændres fra at være en ordning i et ansættelsesforhold til at være en ordning uden for et ansættelsesforhold eller omvendt, skal dette også stå i forsikringspolicen eller aftaledokumentet. Se BEK nr. 1370 af 21. december 2012 om beskatning af pensionsordninger § 5.

Der kan som hovedregel ikke ske ændring af en ordning med tilbagevirkende kraft. Se C.A.10.2.7.2 Korrektioner af pensionsaftaler om korrektioner af pensionsaftaler

Pensionskasser og pensionsfonde omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven)

Det skal fremgå af vedtægterne for pensionskassen eller pensionsfonden, at pensionsordningen er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger, når der er tale om

 • pensionskasser, der er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, nr. 4
 • pensionsfonde, der er godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 6.

Se BEK nr. 1370 af 21. december 2012 om beskatning af pensionsordninger § 3.

Når pensionskassen mv. registrerer medlemmerne, skal den desuden notere, om ordningen er led i en pensionsordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, eller om ordningen er oprettet uden for et ansættelsesforhold. Dette gælder også for ordninger, der allerede er oprettet.

Hvis ordningen ændres fra at være en ordning i et ansættelsesforhold til at være en ordning uden for et ansættelsesforhold eller omvendt, skal pensionskassen mv. også notere dette. Se BEK nr. 1370 af 21. december 2012 om beskatning af pensionsordninger § 5.

Der kan som hovedregel ikke ske ændring af en ordning med tilbagevirkende kraft. Se C.A.10.2.7.2 Korrektioner af pensionsaftaler om korrektioner af pensionsaftaler.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.