Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

A.D.14.7 Justifikationssagen

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af justifikationssagen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Arresten er foreløbig i den forstand, at arresten, medmindre skyldneren frafalder det under selve arrestforretningen, skal følges op af en justifikationssag. En justifikationssag er en retssag, hvor det afgøres, om arresten er foretaget med rette.

Justifikationssagen skal anlægges inden en uge efter arresten. Se RPL § 634, stk. 1. Sagen skal anlægges ved de almindelige domstole. Hvis der er tale om, at der allerede verserer en retssag om det krav, som arresten vedrører, skal sagen dog anlægges ved den samme domstol, som behandler retssagen om kravet. Der skal i den forbindelse anlægges en særskilt arrestsag. Det er derfor ikke nok at nedlægge en påstand om stadfæstelse af arresten i den verserende retssag. Se UfR 2006.2082/3H.

Under justifikationssagen skal det afgøres, om arresten er lovligt foretaget. Der kan under sagen også ske en egentlig prøvelse af kravet, hvis der er tvist om kravets eksistens eller størrelse. Dog kan fx et skattekrav, der ikke er endeligt, fordi det er under administrativ påklage, almindeligvis ikke efterprøves. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 1. Se også TfS 1988.2.ØL.

Der skal anlægges justifikationssag, selv om arresten er afværget ved sikkerhedsstillelse efter reglen i RPL § 630.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Højesteretsdomme
 UfR 2006.2082/3H

Højesteret fastslog, at der skulle ske ophævelse af en foretaget arrest, da der ikke inden en uge efter foretagelsen af arresten var anlagt arrestsag.

En påstand om stadfæstelse af arresten, der blev fremsat under en verserende retssag om det krav, for hvilken arresten blev gjort, var ikke tilstrækkelig.

Højesterets afgørelse var en stadfæstelse af landsrettens afgørelse.

Se UfR 2006.391.Ø.

Landsretsdomme
 TfS 1988.2.ØL

Landsretten fastslog, at en verserende justifikationssag vedrørende en foretagen arrest for et endnu ikke endeligt skattekrav ikke medfører, at spørgsmålet om skatteansættelsen skal behandles af domstolen i forbindelse med justifikationssagen uden om den i skattestyrelsesloven (nu skatteforvaltningsloven) foreskrevne procedure. Statsskatteloven § 42 kunne ikke føre til et andet resultat.

Sagen blev derfor udsat, indtil der forelå en endelig administrativ afgørelse om ansættelsen af sagsøgtes skattepligtige indkomst og formue.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.