Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

A.D.14.6 Rekvirentens ansvar og sikkerhedsstillelse

Indhold

Dette afsnit beskriver rekvirentens ansvar og sikkerhedsstillelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis der er tale om, at en kreditor opnår arrest på grundlag af et krav, som efterfølgende viser sig ikke at eksistere, skal kreditor betale skyldneren erstatning for tab og tort. Se RPL § 639, stk. 1. Se fx TfS 2000.995.ØLD og SKM2013.146.ØLR.

Inden arrestforretningen påbegyndes eller arrest foretages, kan fogedretten derfor bestemme, at rekvirenten, dvs. den, der begærer arresten foretaget, som betingelse for arrestens foretagelse skal stille sikkerhed for den skade og ulempe, som kan påføres skylderen ved arresten. Se RPL § 629.

Fogedretten bestemmer sikkerhedens art og størrelse. Se RPL § 629, stk. 2.

Hvis der er tale om, at rekvirenten er en offentlig myndighed, er sikkerhedsstillelse dog overflødig. Se UfR 1983.601.V.

Fogedrettens afgørelse om sikkerhedsstillelse kan kæres efter reglen i RPL § 640. Kære har ikke opsættende virkning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretsdomme
 SKM2013.146.ØLR

Skatteministeriet havde anerkendt at være erstatningsansvarlig for en uberettiget arrest i skatteyderens lystbåd og anerkendte et erstatningsbeløb på i alt 45.507 kr. vedrørende havneleje, forsikring, bundmaling og tort. Byretten gav Skatteministeriet medhold i denne påstand.

Byretten gav ikke skatteyderen medhold i at være berettiget til erstatning for et konjunkturbestemt værditab på båden i arrestperioden, da han ikke havde godtgjort, at han ville have solgt båden i denne periode. Endgivere gav byretten ikke skatteyderen medhold i at være berettiget til større torterstatning end anerkendt af Skatteministeriet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til grundene.

 
 TfS 2000.995.ØLD

Skattemyndighederne foretog en skattemæssig forhøjelse på 5,6 mio. kr. og foretog arrest for kravet. Landsskatteretten afsagde efterfølgende kendelse om, at skatteansættelsen skulle nedsættes til det selvangivne beløb. På denne baggrund måtte skattemyndighederne betale erstatning, da der var opnået arrest for et krav, som ikke eksisterede.

 
 UfR 1983.601.V Landsretten udtalte, at de hensyn, som ligger bag reglerne om rekvirentens sikkerhedsstillelse, ikke gør sig gældende, når rekvirenten er en offentlig myndighed.

På denne baggrund antog landsretten, at arrest efter begæring af en kommune kunne foretages uden sikkerhedsstillelse.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.