Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvilke konsekvenser har det, hvis der foreligger inhabilitet?

A.A.7.3.2 Konsekvenser af manglende habilitet

Indhold

Dette afsnit handler om konsekvenserne, hvis der foreligger manglende habilitet.

Afsnittet indeholder:

  • Konsekvenser af speciel inhabilitet
  • Ugyldighed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Konsekvenser af speciel inhabilitet

Foreligger der speciel inhabilitet må den, der er inhabil, som udgangspunkt hverken træffe afgørelse i den pågældende sag eller i øvrigt medvirke ved sagens behandling.

Eksempel

Dette eksempel beskriver omfanget af inhabiliteten for et medlem af skatteankenævnet.

Et inhabilt medlem af et skatteankenævn er afskåret fra at deltage ikke blot i en eventuel afstemning om sagens afgørelse, men også i den forudgående behandling af sagen og af spørgsmålet om inhabilitet. Se FVL § 6, stk.3.

Ugyldighed

Habilitetsreglerne anses for garantiforskrifter, dvs. regler, der generelt har til formål at garantere afgørelsens rettighed.

En myndigheds overtrædelse af habilitetsregler betyder derfor, at myndighedens afgørelse vil lide af en så væsentlig retlig mangel, at den må tilsidesættes som ugyldig. Har der foreligget speciel inhabilitet i en sag, da afgørelsen blev truffet, vil retsvirkningen heraf være, at afgørelsen bliver ugyldig.

Eksempel

En Told- og skatteregionen havde givet tilladelse til skattefri aktieombytning efter en sagsbehandlingstid på knap 8 måneder.

Skatteyderen havde indsendt sin selvangivelse for sent, men henviste til, at selvangivelsesfristen var blevet overskredet på grund af told- og skatteregionens lange behandlingstid med ansøgningen om skattefri aktieombytning.

Den kommunale skatteforvaltning kunne ikke imødekomme skatteyderens anmodning om fritagelse for skattetillæg. Skatteyderen påklagede skatteforvaltningens afgørelse om skattetillægget til told- og skatteregionen, som stadfæstede skatteforvaltningens afgørelse.

Såvel told- og skatteregionens afgørelse om stadfæstelse af skattetillægget som afgørelsen om skattefri aktieombytning var underskrevet af samme sagsbehandler.

Ved den senere retssag tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle over for skatteyderens principale påstand om ugyldighed, eftersom ministeriet fandt, at det ikke kunne afvises, at det forhold, at sagsbehandleren var den samme i de to sager, kunne vække tvivl om den pågældende sagsbehandlers upartiskhed, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Baggrunden herfor var, at der ikke var grundlag for at afvise den mulighed, at sagsbehandleren ville være utilbøjelig til at træffe en begunstigende afgørelse i sagen om skattetillægget, fordi sagsbehandleren i så fald kunne blive bebrejdet, at vedkommendes egne forhold i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om skattefri aktieombytning havde influeret på afgørelsen. Se SKM2005.52.DEP.

Se også

Afsnit A.A.7.5 Formelle mangler eller fejl om formelle mangler eller fejl.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2005.52.DEP

Ugyldighed.

Told- og skatteregionen gav tilladelse til skattefri aktieombytning efter en sagsbehandlingstid på knap 8 måneder.

Skatteyderen indsendte sin selvangivelse for sent, idet skatteyderen henviste til, at selvangivelsesfristen var blevet overskredet på grund af told- og skatteregionens behandling af ansøgningen om skattefri aktieombytning.

Den kommunale skatteforvaltning kunne ikke imødekomme skatteyderens anmodning om fritagelse for skattetillæg. Skatteyderen påklagede skatteforvaltningens afgørelse om skattetillægget til told- og skatteregionen, som stadfæstede skatteforvaltningens afgørelse.

Såvel told- og skatteregionens afgørelse om stadfæstelse af skattetillægget som afgørelsen om skattefri aktieombytning var underskrevet af samme sagsbehandler.

Ved den senere retssag tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle over for skatteyderens principale påstand om ugyldighed, eftersom ministeriet fandt, at det ikke kunne afvises, at det forhold, at sagsbehandleren var den samme i de to sager, kunne vække tvivl om den pågældende sagsbehandlers upartiskhed, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Baggrunden herfor var, at der ikke var grundlag for at afvise den mulighed, at sagsbehandleren ville være utilbøjelig til at træffe en begunstigende afgørelse i sagen om skattetillægget, fordi sagsbehandleren i så fald kunne blive bebrejdet, at vedkommendes egne forhold i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om skattefri aktieombytning havde influeret på afgørelsen.

Kommentar til forlig i Østre Landsret. Udskrift af retsbogen er medtaget i DEP kommentaren.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.