Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< indholdsfortegnelse >>

Y.2.38 Lov nr. 524 af 17.6.2008

Ved lov nr. 524 af 17. juni 2008 er der gennemført en række ændringer af momsloven.

De ændrede regler for, hvornår reparations- og vedligeholdelsesarbejder på egne bygninger er momspligtig, og for, hvornår sådanne arbejder anses for investeringsgoder, har virkning fra 1. januar 2008.

Den almindelige grænse for, hvornår driftsmidler anses for investeringsgoder er ligeledes hævet fra 75.000 kr. til 100.000 kr. med virkning fra 1. januar 2008.

De ændrede regler for omvendt betalingspligt træder i kraft den 1. januar 2009.

De ændrede regler for momsfritagne leverance til og af fly træder i kraft den 1. januar 2010. For visse virksomheder er der dog overgangsregler i lovens § 9.

Loven trådte i øvrigt i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Dette ikrafttrædelsestidspunkt omfatter den ændrede definition på punktafgiftspligtige varer. I princippet omfatter det også adgangen for delregistrerede virksomheder til at anvende kvartalet eller halvåret som afgiftsperiode. I praksis indtræder adgangen først pr. 1. januar 2009, da SKATs beregning af virksomhedernes omsætning til brug for fastsættelsen af virksomhedernes afgiftsperioder foretages ultimo året med virkning fra 1. januar året efter.

Kilde: Skat

Læs også:

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.