Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D 6.3.3 § 15 b, stk. 7 - Ingen succession i anskaffelsestid, hvis aktionæren er et selskab. Reglerne er ophævet ved lov nr. 525 af 12. juni 2009

>Reglerne i § 15b, stk. 7 er ophævet ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. Se afsnit S.D.6.1.2 om ikrafttrædelse. Reglen er afløst af det ovenfor beskrevne 3 års holdingkrav. De nedenfor beskrevne regler har således kun betydning for spaltninger gennemført forud for ikrafttræden af lov nr. 525 af 12. juni 2009.<

Vederlagsaktier anses for erhvervet på spaltningstidspunktet, hvis selskabsdeltager er et selskab
Efter § 15 b, stk. 7, 3. pkt. gælder det, at selskabsdeltagere, der er et selskab m.v., ved indkomstopgørelsen skal anse vederlagsaktierne i det eller de modtagende selskaber for at være erhvervet på tidspunktet for spaltningen. Det gælder både ved grenspaltning og ved ophørsspaltning. Bestemmelsen skal forhindre, at selskabsdeltageren - som alternativ til en skattepligtig afståelse af enkeltaktiver - udspalter aktivet skattefrit for derefter at afstå vederlagsaktierne. Uden denne regel vil dette kunne ske skattefrit, hvis aktierne i det indskydende selskab har været ejet i mere end tre år. Efter de nye bestemmelser vil en skattefri afståelse af vederlagsaktierne imidlertid først kunne ske tre år efter spaltningstidspunktet.

Ved indgåelse af optionslignende aftaler om overdragelse af aktier er det en betingelse for at det skattemæssigt kan anerkendes, at overdragelsen først sker ved udnyttelse af optionen, at der foreligger en reel usikkerhed om, hvorvidt overdragelsen faktisk vil blive gennemført. Hvis der kun formelt er tale om en optionsaftale, vil aktierne blive anset for at være afstået på tidspunktet for indgåelsen af optionsaftalen. Det beror på en samlet bedømmelse, om der allerede ved udstedelsen af optionen foreligger en reel overdragelse, som parterne har indrettet sig efter. I den forbindelse vil det være af betydning, om parterne reelt er stillet som om handlen var gennemført - herunder om køberen allerede ved indgåelsen af optionsaftalen helt eller delvist får rådighed over salgssummen. Det kan ligeledes være af betydning, om den optionslignende aftale er indgået med henblik på at opnå skattefordele. Parterne kan således ikke udskyde overdragelsestidspunktet ved at benytte optionslignende aftaler, uden at måtte leve med risikoen for, at overdragelsen faktisk ikke bliver gennemført (jf. svar på spm. 22).

Grenspaltning
Efter § 15 b, stk. 7, 4. pkt. gælder det, at ved en grenspaltning, hvor det indskydende selskab ikke ophører, skal selskabsdeltageren (som er et selskab) også behandle sine aktier i det indskydende selskab, som om de var erhvervet på tidspunktet for spaltningen. Det betyder, at både vederlagsaktierne og aktierne i det indskydende selskab skal anses for at være anskaffet på spaltningstidspunktet. Bestemmelsen skal forhindre, at selskabsdeltageren - som alternativ til skattepligtig afståelse af enkeltaktiver - foretager en skattefri spaltning således, at de aktiver, som selskabsdeltageren (reelt) ønsker at afstå, bliver tilbage i det indskydende selskab, medens resten udspaltes. Hvis selskabsdeltageren har ejet det indskydende selskab i mere end tre år, ville et salg af aktierne i det indskydende selskab være skattefrit, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9, hvilket reelt ville sige, at selskabsdeltageren kunne afstå de tilbageblevne aktiver i det indskydende selskab skattefrit. Efter de nye bestemmelser vil en skattefri afståelse af aktierne i det indskydende selskab først kunne ske tre år efter spaltningstidspunktet.

Aktier der i forvejen ejes i det modtagende selskab
Efter § 15 b, stk. 7, 5. pkt. gælder det, at hvis selskabsdeltageren (som er et selskab) i det indskydende selskab i forvejen havde aktier i det eller de modtagende selskaber, skal selskabsdeltageren også behandle disse aktier, som om de var erhvervet på tidspunktet for spaltningen. Efter § 15 b, stk. 7, 6. pkt. gælder dette, uanset om der er tale om en grenspaltning eller en ophørsspaltning.

Bestemmelsen i 5. pkt. skal forhindre, at skattefri spaltning benyttes til at overføre værdier fra et selskab, der har været ejet i under tre år, til aktierne i et selskab, der har været ejet i mere end tre år, og hvor aktierne derfor kan afstås skattefrit, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9. Bestemmelsen medfører, at alle selskabsdeltagerens aktier i det eller de modtagende selskaber skal anses for at være anskaffet på spaltningstidspunktet, og aktierne vil således først kunne afstås skattefrit tre år efter spaltningstidspunktet.

Ingen konsekvens for fysiske personer
De objektiverede regler medfører, at selskabsdeltagere, som er fysiske personer, kan spalte deres selskab skattefrit uden tilladelse fra SKAT, og behandle deres vederlagsaktier efter de gældende regler i FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 4.

Selvangivelseskrav
Med henvisning til § 15 b, stk. 5, om selskabsdeltagernes selvangivelse gælder det jf. § 15 b, stk. 7, 1. pkt. også, hvor en spaltning er gennemført skattefrit uden tilladelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.