Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.H.18.1 Indtægter

I FBL (fondsbeskatningsloven) § 8, stk. 1, foretages en positiv afgrænsning af de indtægtsarter, som arbejdsmarkedssammenslutninger skal medregne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Skattepligtige indtægter Efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 8, stk. 1, skal arbejdsmarkedssammenslutninger medregne indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, renteindtægter, udbytteindtægter efter LL (ligningsloven) § 16 A, skattepligtige ejendomsavancer, skattepligtige aktieavancer og indkomst efter kursgevinstloven, jf. ovenfor under afsnit S.H.13.2 Ejendomsavance. - S.H.13.4., til den skattepligtige indkomst.

Til den skattepligtige indkomst medregnes desuden fortjeneste og tab på ombygnings- og forbedringsudgifter, indretninger m.v. indvundet ved afståelse af lejede lokaler, jf. AL (afskrivningsloven) § 39, og fortjeneste og tab ved afståelse m.v. af goodwill, tidsbegrænsede rettigheder m.m., jf. AL (afskrivningsloven) § 40.

LL (ligningsloven) § 16 B om afståelse af aktier til det udstedende selskab samt de under afsnit S.H.12 Udbytte og lempelsesregler omtalte regler i FBL (fondsbeskatningsloven) §§ 10 og 11 finder tilsvarende anvendelse for arbejdsmarkedssammenslutninger.

Endvidere medregnes beløb omfattet af LL (ligningsloven) § 16 G (afløsning af bortfald af visse pensionsordninger) og indkomst som nævnt i AL (afskrivningsloven) §§ 9 og 21.

Skattefrie indtægter Gaver, løbende ydelser og kontingenter medregnes derimod ikke ved arbejdsmarkedssammenslutningers opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 8, stk. 1. Herved adskiller arbejdsmarkedssammenslutningers indkomstopgørelse sig fra indkomstopgørelsen for andre foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven.

Såfremt arbejdsmarkedssammenslutningen har foretaget opdeling af kontingentet i henholdsvis en ikke-erhvervsmæssig og en erhvervsmæssig del, medregnes den erhvervsmæssige del af kontingentet dog til den skattepligtige indkomst.

Afgørelsen SKM 2005.197.LSR angik en arbejdsmarkedssammenslutning, som havde indgået aftale med brancheforbundet om selvstændig administration af indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse. Landsskatteretten fastslog, at arbejdsmarkedssammenslutningen ikke var skattepligtig af afkastet af den etablerede feriekonto, idet arbejdsmarkedssammenslutningen ikke kunne anses for ejer af kapitalen, og afkastet heraf dermed ikke kunne karakteriseres som renteindtægt.

Den skattepligtige indkomst opgøres i øvrigt efter sædvanlige regler med de undtagelser, der følger af FBL (fondsbeskatningsloven) § 8, stk. 2 og 3 og FBL (fondsbeskatningsloven) § 9.

Erhvervsmæssig indkomst FBL (fondsbeskatningsloven) § 8, stk. 3 angiver, at foreninger omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 3 beskattes fuldt ud af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Den øvrige indkomst beskattes derimod alene i det omfang, den overstiger 200.000 kr., jf. nedenfor.

Begrebet erhvervsmæssig virksomhed er defineret i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 4, hvoraf det fremgår, at som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed betragtes indtægt ved næringsvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt ved drift, udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom.

I tilfælde, hvor der er tillagt en forening m.v. en ret til andel i overskuddet af en erhvervsmæssig virksomhed, som ikke drives af den pågældende forening selv, betragtes den deraf flydende indtægt ligeledes som erhvervsmæssig indtægt for foreningen m.v.

SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6 angiver, at: "Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed".

Det er fast praksis, at f.eks. afskrivninger på en bygning fragår i den erhvervsmæssige virksomhed, når ejendommen udlejes til trediemand. Det vil derfor også være således, at genvundne afskrivninger beskattes som erhvervsmæssig indkomst.

Af ovenstående udleder SKAT, i relation til arbejdsmarkedsforeninger, at realisationsavancer på aktiver, der har eller har haft tilknytning til foreningens erhvervsmæssige virksomhed, skal behandles på samme måde.

Dette indebærer, at avancer på fast ejendom, der har været anvendt af foreningen selv, skal behandles som anden indkomst, hermed er der mulighed for udnyttelse af bundfradraget på indtil 200.000 kr. Avancer på fast ejendom, som en forening har udlejet helt eller delvist til trediemand skal derimod helt eller delvist medregnes ved opgørelsen af den erhvervsmæssige indkomst med de deraf følgende konsekvenser.

I SKM2009.16.SR ønskede en række fagforeninger at benytte genanbringelsesreglen i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6 A, når de solgte bygninger, der havde været anvendt til foreningsaktiviteter finansieret af kontingenter fra medlemmerne. Skatterådet svarede, at fagforeninger ikke kunne gøre brug af genanbringelsesreglen i § 6 A.i den beskrevne situation. Dette fulgte af, at der i medfør af § 8 skulle sondres mellem indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, øvrig indkomst og skattefri indkomst.

Da bygningerne i det konkrete tilfælde havde været benyttet til ikke-skattepligtig virksomhed, fandt Skatterådet, at kravet i § 6 A om erhvervsmæssig anvendelse i ejerens erhvervsvirksomhed ikke var opfyldt, jf. sondringen for denne type skattesubjekter i § 8, hvorefter denne form for aktivitet skatteretligt i et sådant tilfælde netop ikke ville være at betragte som en del af ejerens erhvervsvirksomhed.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.